Načítám...

Stanovy Českého klubu skeptiků Sisyfos

Stanovy Českého klubu skeptiků Sisyfos


Článek I.
Základní ustanovení

Český klub skeptiků Sisyfos (dále jen „klub") je dobrovolným sdružením občanů, založeným podle zák.č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů v platném znění.

Jejím členem může být každý, kdo splňuje podmínky uvedené v článku IV. těchto stanov.
Sídlem společnosti je Praha.

Kontaktní adresa je: Věra Nosková, U studánky 18, Praha 7, PSČ 170 00
Společnost je právnickou osobou.


Článek II.
Poslání a cíle klubu

Základním posláním klubu je:
1. Šířit a obhajovat poznatky a výsledky současné vědy.
2. Podporovat racionální, kritické myšlení a seznamovat veřejnost s principy vědecké metody.
3. Vystupovat proti šíření paranormálních názorů a neověřených postupů.
4. Usilovat o to, aby se vysoké školy, vědecké společnosti a instituce aktivně hlásily k odpovědnosti za obhajobu vědy a kritického myšlení a k naplňování bodu 1 až 3.
5. Zkoumat sporné jevy a tvrzení.
6. Poskytovat informace a pomoc občanům v ochraně před podvodnými výrobky a před neúčinnými nebo nebez-pečnými metodami alternativní medicíny a léčiteli.
7. Ve shodě s posláním a cíli klub odmítá zasahovat do oblasti náboženské, morální a politické.
Toto poslání naplňuje náš klub v rámci osvětové činnosti přednáškami, pořádáním odborných, specificky zamě-řených kurzů, seminářů a školení, s vyloučením školských vzdělávacích aktivit, vlastní publikační činností a výzkumem.

Klub spolupracuje s organizacemi, hnutími i jednotlivci, kteří mají obdobné cíle, úkoly a zaměření.


Článek III.
Organizace klubu

Vrcholným orgánem klubu je výroční konference, kterou svolává předsednictvo jedenkrát ročně.

Konference je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

Pokud do 30 minut od zahájení nebude přítomna nadpoloviční většina členů, výroční konference může jednat a přijímat usnesení, je-li přítomno alespoň 15 % členů.

V období mezi konferencemi řídí činnost klubu předsednictvo, které je voleno na výroční konferenci. Je mini-málně 13ti členné. Schází se zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně však 4x ročně.

Předseda předsednictva, který je statutárním zástupcem klubu, zastupuje klub při všech jednáních, je volen z řad členů předsednictva vždy na prvé schůzi po výroční konferenci. Na stejné schůzi je zvolen jednatel, pokladník a revizor účtů. Předsednictvo si může zřídit další funkce.

Klub může vytvářet odborné sekce a regionální pobočky. V čele sekce nebo pobočky je předseda, který odpovídá za její činnost. Je volen na výročním zasedání sekce nebo pobočky. Z této své funkce se stává členem předsed-nictva. Zasedání poboček se konají nejméně 4x ročně.

Písemné materiály, vypracované členy klubu, se stávají jejími oficiálními dokumenty, jestliže je kromě jejich autorů podepíše předseda klubu nebo jím pověřený zástupce a alespoň jeden další člen předsednictva.


Článek IV.
Členství

Členy klubu mohou být fyzické i právnické osoby bez ohledu na státní příslušnost. Členství v klubu vzniká na základě schválení většinou předsednictva po odevzdání členské přihlášky kterémukoliv členu předsednictva nebo po jejím odeslání na kontaktní adresu.

Další podmínkou členství je včasná úhrada členských příspěvků, jejichž výši stanoví výroční konference. Členové se při svém vstupu zavazují, že budou pracovat v souladu s cíli klubu a s těmito stanovami. Každý člen klubu má právo zúčastňovat se všech akcí klubu, volit a být volen do orgánů společnosti.

Právnické osoby jsou přijímány předsednictvem na základě dohody s pověřeným zástupcem této právnické oso-by, který uvede, kdo bude tuto osobu zastupovat na jednáních a na výroční konferenci společnosti.

Členové, fyzické nebo právnické osoby mají jeden hlas.

Členství v klubu zaniká vystoupením, úmrtím nebo - pokud člen nesplňuje podmínky členství - vyloučením.
O vyloučení rozhoduje výroční konference.

Považuje-li člen občanského sdružení Sisyfos rozhodnutí některého jeho orgánu, proti němuž již podle stanov nelze podat opravný prostředek, za nezákonné nebo odporující stanovám, může do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců od rozhodnutí požádat okresní soud o jeho přezkoumání.


Článek V.
Hospodaření

Klub získává prostředky pro svou činnost z členských příspěvků, darů, odměn za expertízní činnost, případně z dalších zdrojů v souladu s právními normami. Za hospodaření odpovídá pokladník, který vede potřebné dokla-dy o hospodaření. Zprávu o výsledku hospodaření předkládá výroční konferenci, která ji schvaluje.


Článek VI.
Zánik klubu

Klub zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením. O rozpuštění nebo sloučení rozhodu-je výroční konference po schválení nadpolovičním počtem všech členů nebo usnesení o zániku nebo sloučení klubu schválené nejméně dvěma třetinami všech členů předsednictva. Při zániku klubu provede majetkové vypo-řádání likvidátor, na kterém se shodne výroční konference, nebo, pokud o zániku klubu rozhodne Ministerstvo vnitra, likvidátor určený tímto ministerstvem. Majetek klubu bude využit přednostně k úhradě případných dluhů nebo pře disponován na společensky významné, např. charitativní účely.


Článek VII.
Závěrečné ustanovení

Původní stanovy klubu vstoupily v platnost dnem 9.12.1994 a byly schváleny rozhodnutím ministerstva vnitra č.j. II/e-OS/l-26.227/94-R dne 27.12.1994. Jejich změna vstupuje v platnost dnem 15. října 1998, kdy byla schválena na výroční schůzí klubu. Změna, schválená výroční schůzí společnosti dne 15.9.2004, vstupuje v platnost okamžikem schválení civilně správního odboru ministerstva vnitra.

Kam dál?

Dezinformace, fake news a hoaxy v medicíně

Český klub skeptiků Sisyfos vás zve na přednášku Ludmily Hamplové na téma Hoaxy v Medicíně. Přednáška se koná 20. března od 17:00 v budově Akademie věd ČR na Národní 3, místnost č. 206.
St 15. 5. 2019 Přečíst
Skeptikon 2019 Zobrazit

Skeptikon 2019

Zveme Vás na Skeptikon 2019 konaný 17. - 19. 5. 2019 v Karlových Varech. Svou účast, prosím, potvrďte na e-mailu: Pierzynovaa@gmail.com.
So 18. 5. 2019 Přečíst
Veletrh vědy 2019 Zobrazit

Veletrh vědy 2019

Přijďte se na nás podívat na Veletrh vědy, kde najdete náš stánek s připraveným programem. Těšíme se na Vás.
Pá 7. 6. 2019 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace