Načítám...

Stanovy Českého klubu skeptiků Sisyfos

Článek I.
Základní ustanovení

Český klub skeptiků Sisyfos, z. s. (dále jen „klub“) je dobrovolným sdružením občanů.
Jeho členem může být každý, kdo splňuje podmínky uvedené v článku V. těchto stanov.

Sídlo klubu: PhDr. Zdeněk Jonák, U Dejvického rybníčku 1975/25, 160 00 Praha 6

Článek II.
Poslání a cíle klubu

Základním posláním klubu je:

  1. Šířit a obhajovat poznatky a výsledky současné vědy.

  2. Podporovat racionální, kritické myšlení a seznamovat veřejnost s principy vědecké metody.

  3. Vystupovat proti šíření paranormálních názorů a neověřených postupů.

  4. Usilovat o to, aby se vysoké školy, vědecké společnosti a instituce aktivně hlásily k odpovědnosti za obhajobu vědy a kritického myšlení a k naplňování bodu 1 až 3.

  1. Zkoumat sporné jevy a tvrzení.

  2. Poskytovat informace a pomoc občanům v ochraně před podvodnými výrobky a před neúčinnými nebo nebezpečný- mi metodami alternativní medicíny a léčiteli.

Toto poslání naplňuje náš klub v rámci osvětové činnosti přednáškami, pořádáním odborných, specificky zaměřených kurzů, seminářů a školení, s vyloučením školských vzdělávacích aktivit, vlastní publikační činností a výzkumem.

Klub spolupracuje s organizacemi, hnutími i jednotlivci, kteří mají obdobné cíle, úkoly a zaměření.

Článek III.
Organizace klubu

Vrcholným orgánem klubu je výroční členská schůze, kterou svolává výbor jedenkrát ročně.

Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pokud do 30 minut od zahájení nebude přítomna nadpoloviční většina členů, členská schůze může jednat a přijímat usnesení za přítomnosti jakéhokoli počtu členů.

V období mezi členskými schůzemi řídí činnost klubu výbor, který je volen na výroční členské schůzi.

Klub může vytvářet odborné sekce a regionální pobočky. V čele sekce nebo pobočky je předseda, který odpovídá za její činnost. Je volen na výročním zasedání sekce nebo pobočky. Z této své funkce se stává členem výboru. Zasedání poboček se konají nej- méně 4x ročně.

Článek IV.
Výbor

Výbor je minimálně 13-členný. Schází se zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně však 4x ročně.

Předseda výboru, který je statutárním zástupcem klubu, zastupuje klub při všech jednáních. Obvykle je předseda výboru volen z řad členů výboru na prvé schůzi po výroční konferenci na dobu 2 let. Na stejné schůzi je zvolen jeden nebo více místopředsedů a hospodář, všichni na dobu 2 let. Výbor si může zřídit další funkce.

Uzavírat smlouvy, vystupovat a činit jiná rozhodnutí jménem klubu mohou pouze členové výboru. Písemné smlouvy spolupodepisuje s jedním dalším členem výboru vždy i předseda klubu. Výbor může písemně delegovat pravomoc sjednávat smlouvy nebo hovořit jménem klubu na konkrétního člena klubu.

Písemné materiály, vypracované členy klubu, se stávají jejími oficiálními dokumenty, jestliže je kromě jejich autorů podepíše předseda klubu nebo jím pověřený zástupce a alespoň jeden další člen výboru.

Článek V.
Členství

Členy klubu mohou být fyzické i právnické osoby bez ohledu na státní příslušnost. Členství v klubu vzniká na základě schválení většinou všech členů výboru po doručení členské přihlášky výboru.

Každý člen klubu má právo zúčastňovat se všech akcí klubu, volit a být volen do jeho orgánů.

Právnické osoby jsou přijímány výborem na základě dohody s pověřeným zástupcem této právnické osoby, který uvede, kdo bude tuto osobu zastupovat na jednáních a na výročních členských schůzích.

Členové, fyzické nebo právnické osoby, mají jeden hlas.

Podmínkou členství je včasná úhrada členských příspěvků, jejichž výši stanoví členská schůze. Členská schůze může stanovit věk nebo určit konkrétní členy, na které se povinné placení členských příspěvků nevztahuje. V případě dlouhodobého neplacení členských příspěvků, nejméně však po dobu dvou let, může výbor rozhodnutím většiny všech členů výboru neplatícího člena z klubu vyloučit.

Členové se při svém vstupu zavazují, že budou pracovat v souladu s cíli klubu a s těmito stanovami. V případě hrubého porušení stanov nebo opakovaného veřejného vyjádření nesouhlasu s cíly klubu může výbor rozhodnutím většiny všech členů výboru takového člena z klubu vyloučit.

Každý člen klubu má právo se proti vyloučení výborem odvo- lat k nejbližší členské schůzi, která po vyloučení člena bezprostředně následuje. Do jejího svolání je členství člena, který se proti vyloučení odvolal, pozastaveno.

Považuje-li člen klubu rozhodnutí některého jeho orgánu, proti němuž již podle stanov nelze podat opravný prostředek, za nezákonné nebo odporující stanovám, může do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců od rozhodnutí požádat soud o jeho přezkoumání.

Článek VI.
Hospodaření

Klub získává prostředky pro svou činnost z členských příspěvků, darů, odměn za expertizní činnost, případně z dalších zdrojů v souladu s právními normami. Za hospodaření odpovídá hospodář, který vede potřebné doklady o hospodaření. Zprávu o výsledku hospodaření předkládá výroční členské schůzi, která ji schvaluje.

Článek VII.
Zánik klubu

Klub zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením. O rozpuštění nebo sloučení rozhoduje výroční členská schůze po schválení nadpolovičním počtem všech členů nebo usnesení o zániku nebo sloučení klubu schválené nejméně dvěma třetinami všech členů výboru.

Při zániku klubu provede majetkové vypořádání likvidátor stanovený členskou schůzí, případně, pokud o zániku klubu roz- hodne soud, likvidátor určený tímto soudem. Majetek klubu bude využit přednostně k úhradě případných dluhů nebo pře- disponován na společensky významné, např. charitativní účely.

Článek VIII.
Závěrečné ustanovení

Klub byl založen podle zák. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, stanovy byly přijaty přípravným výborem dne 9. 12. 1994 a byly schváleny Ministerstvem vnitra dne 27. 12. 1994 (č. j. II/s- OS/l-26227/94-R).

Pozdější změny stanov byly přijaty výročními členskými schůzemi klubu:
15. 10. 1998,
15. 9. 2004,
18. 9. 2013,
21. 9. 2016,
18. 9. 2019.

 

 


Kam dál?

Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2021 - Zdravé fórum a spol. Zobrazit

Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2021 - Zdravé fórum a spol.

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii družstev za rok 2021 získává zlatý Bludný balvan Zdravé fórum, z.s., a spol. za obohacení Public Health o cherry picking, datovou magii a konspirační teorie vůbec.
Pá 27. 5. 2022 Přečíst
Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2021 - Hnutí Pro život Zobrazit

Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2021 - Hnutí Pro život

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii družstev za rok 2021 získává stříbrný Bludný balvan Hnutí pro život ČR za odborné poradenství a objevy v oblasti vojenství, posunutí ochrany nenarozeného dítěte až do okamžiku ejakulace, za předcházení epidemii neexistujícího syndromu a za propagaci alternativní chirurgie.
Pá 27. 5. 2022 Přečíst
Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2021 - Radim Grebeníček Zobrazit

Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2021 - Radim Grebeníček

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2021 získává stříbrný Bludný balvan Radim Grebeníček za vytvoření zcela nového modelu uzdravování skrz myšlenkou indukovanou změnu genové exprese.
Pá 27. 5. 2022 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace