Načítám...

Výroční diamantový bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2017 - Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. za mimořádný celoživotní přínos pseudovědě

Paní profesorku Struneckou zná každý český skeptik. Renomovaná vědkyně-fyzioložka publikovala dle Wikipedie asi 250 odborných článků, dle Web of Science 52 indexovaných textů, přičemž se jí dostalo nejednoho veřejného uznání. Klobouky dolů, ale je tu svízel − ona je zároveň horlivou zastánkyní esoteriky a pseudovědeckého přístupu! Vícero tvářemi mate veřejnost tak, až Sisyfos ztrácí šanci. Dnes si to otevřeně přiznejme a žasněme. A náležitě oceňme i tuto stránku její osobnosti.

Před dvaceti léty nás zaujala učebním textem „Integrativní fyziologie člověka pro přírodovědce“ (PřF UK, 1998), kde mj. nabídla kantorům revoluční inovaci: místo biflování z učebnic si mají studenti osvojovat učivo rovnou z kosmického vědomí. Spirituálně-pedagogický objev jsme ocenili stříbrným Bludným balvanem v prvním ročníku naší ceny.

Šla léta a nás vždycky těšilo, když se paní profesorka, na rozdíl od mnoha jiných, k uznání skeptiků veřejně hlásila. Od šíření iracionalit ji ovšem Balvan neodradil, ba spíše ji povzbudil. Pro veřejnost napsala dvanáct knížek, k nimž se druží desítky článků, přednášek, videí či vystoupení v médiích. Typické je, že autorka proplétá odbornost s neprověřenými sděleními nebo s nábožensko-spirituálními představami a že strašívá veřejnost fiktivním nebezpečím, zvl. v oblasti zdraví. Dle našeho mínění tím znehodnocuje cenné stránky své práce.

Čím profesorka Strunecká oslovuje veřejnost?

1. Volá po odvážných společenských změnách
Kniha A. S. a kol. „Nepovinné rozjímání“ (2001) s výmluvným podnázvem „Přijme věda duchovní rozměr našeho života?“ vyzývá akademickou obec, aby zbavila současnou vědu její podstaty − metodického přístupu, založeného na přísném kritickém myšlení.

Pozdější knížka „Jak změnit svět tady a teď“ (2012) žádá psychospirituální transformaci ohroženého lidstva, jež se má mj. naučit rozmlouvat s vesmírným vědomím a zacházet s aurou. Cožpak se již dnes nerodí „křišťálové“ či dokonce „diamantové“ děti, předčící své učitele, které mají našlápnuto na duchovní cestě?
Jsme uchváceni objevem fyziologické role epifýzy: „Nejnovější poznatky vědy přinášejí nezvratné a mnohočetné důkazy o tom, že funkční význam šišinky překračuje naše veškeré představy … Šišince v této představě přísluší velmi důležitá funkce. Každý uživatel internetu ví, že jeho počítač potřebuje modem, který zajišťuje příjem informací ze světové internetové sítě. V mých představách šišinka funguje jako „modem“ mezi vesmírným vědomím a tím, co se objevuje na „obrazovce“ našeho mozku a naší mysli.“ (s. 58)


2. Pryč s autismem! Kniha „Přemůžeme autizmus“ (2009) se ani slovem nezmiňuje o racionálních metodách, které sice chorobu neodstraní, ale mohou zlepšit zdravotní stav a chování autistů. Nešťastní rodiče postižených dětí jsou tu varováni před domněle škodlivými vakcínami nebo potravinami. Jejich zmatení dovrší autorčina spiritualita:
„U autistů je nekoordinovaná činnost čaker. Jsou tu pochopitelné rozdíly mezi jednotlivci, ale pro většinu z nich platí, že mají značně asymetrické čakry, kdy např. více energie proudí pravou stranou než levou nebo je otevřená zadní část, zatímco přední část je uzavřená.“
Tedy: milí rodiče, netrapte se, navštivte znalce čaker a záludná (dle vědců pravděpodobně geneticky podmíněná, nevyléčitelná) nemoc bude fuč. Lépe však, když autismu předejdete, řídíce se knížkou „Babské rady profesorky Strunecké“ (2014, s. 64 - 65), kupř.:
„Po celou dobu těhotenství nepoužívejte laku na nehty a kosmetiku omezte na minimum, zejména deodoranty a antiperspiranty.“

3. Pozor na všudypřítomné jedy! Po roce 2010 vychází šest knížek, u kterých oceníme racionální motivaci, odbornost autorky i jistý ústup spirituality. Oprávněně varují, že žijeme v rizikovém světě, kde opatrnosti nezbývá. Přesto je nelze přijmout bez „skeptických“ výhrad.
Například kniha „Varovné signály očkování“ (2012) se vymezuje k většině vakcín ostře, až alarmisticky, přičemž brojí proti povinnému očkování dětí. Vyvolává nedůvěru vůči příslušným státním zdravotnickým orgánům a výzkumným týmům, které očkování hájí.

Mimochodem: paní profesorka nám doporučuje uskutečnit akci, podobnou veřejnému předávkování homeopatiky: každý člen Sisyfa nechť si nechá veřejně píchnout 10 hexavakcín, 10 pneumokokových vakcín a k tomu spolknout 10 dávek Rota Tequ. (s. 72)

Před jedy v potravě a v životním prostředí varují čtenářsky úspěšné publikace psané ve spolupráci s J. Patočkou „Doba jedová“ (2011) a „Doba jedová 2“ (2012) i samostatně napsaná „Jak přežít dobu jedovou“ (2013). Kromě užitečných poučení ani zde nechybí odkazy na sporné (ojedinělé, nepotvrzené) výzkumné studie nebo autorčiny fantazie. Například ženám má hrozit rakovina, nosí-li podprsenky vyztužené drátem − anténou přitahující zhoubný elektrosmog. Paní profesorka rovněž odmítá mikrovlnky, v nedávném videu naléhavě varuje před chemtrails a … snad není třeba pokračovat.

Připusťme, že naše kvalifikovaná badatelka odhalila nějakou jedovatou vakcínu, lék, poživatinu nebo přídatné éčko. Neměla by se obrátit na příslušné instituce, aby její závěr ověřily? Vyhnout se tím vlastnímu omylu a tudíž riziku, že bude šiřitelkou dezinformací?


Sebejistá paní profesorka tak nečiní, a proto jsme ji dnes pozvali mezi nás.
Přivítejme ji coby první dámu jubilejní slavnosti!


----------------------------------------------------------------------------------------------
Zdrojem naší kritiky je zvl. pětice recenzí zveřejněných ve čtvrtletníku Zpravodaj SISYFOS:
Zlatník, Č.: Novodobé spirituální vábení. 3/2002, s. 7
Heřt, J.: A. Strunecká aj. Patočka: Doba jedová, 1/2012, s. 11
Zlatník, Č.: Kdo by nechtěl zlepšit svět? Stačí se spojit s kosmickým vědomím. 4/2012, s. 5
Heřt, J. Autismus a prof. Strunecká. 1/2013, s. 4
Tesařová, H.: Autismus a prof. Strunecká 2. 1/2013, s. 6
Jsou k dispozici ve formátu PDF na stránce http://www.sysifos.cz/index.php?id=zpr


Reakce:

Pane předsedo komitétu pro Bludné Balvany, pane laudátore, dámy a pánové,
vážení přátelé.

Přišla jsem si pro druhý Bludný Balvan Sisyfa po 20 letech. Mohu tedy posoudit, že za uplynulých 20 let došlo při předávání BlBů k určitým změnám: předseda komitétu zaměnil kostým, ve kterém se setkal se Sisyfem v Tartaru poprvé, tedy bílé prostěradlo za tuniku. Její poslední podoba ukazuje, že v podsvětí, kde Sisyfos odpykává svůj trest za celoživotní neúctu k bohům, dělá největší dojem rudá lemovaná zlatem. Změnila se podoba BlBů: ten můj první vypadá jako sádrový psí exkrement s nalepeným kouskem žuly. Změnilo se i místo předávání, z budovy ČAV na Národní třídě se přesunulo do prostor MFF, kde jsem měla tu čest 15 let vyučovat studenty biofyziky a rozhodnutím MŠ MT jsem byla zástupkyní ministerstva v komisi pro SZZ.
Členové Klubu Sisyfos neúnavně každoročně shromažďují kompromitující údaje na 60–100 potenciálních kandidátů BlBů, které posléze hodnotí na svých zasedáních v podzemí. V souboru jimi vybraných kandidátů bych při objektivním pohledu rozlišila dvě podmnožiny. Při vyhlašování dnešních jubilantů jsem měla pocit, že i já bych mohla být členkou klubu Sisyfos, protože třeba parazitologii ing. Bláhové kritizuji již po řadu let. Avšak při pohledu na druhou mnohem větší skupinu jubilantů je třeba ocenit, že za posledních 20 let klub Sisyfos zviditelnil množinu osobností, organizací a veřejných médií, které připravují podhoubí, aby mohlo dojít k emergenci nových myšlenek a prolomení paradigmatu současné vědy. Je mi ctí, že jsem byla do této skupiny zařazena a našla v ní nové přátele. Máme desítky tisíc čtenářů, posluchačů, kompenzovaných pacientů a sympatizantů. Ve vzájemných diskusích jsme se shodli, že pomyslný fanklub balvanistů by měl patrně vyšší počet členů než kterákoliv politická strana. A za to Vám patří dík.
Jubilantům se neposkytuje čas na vysvětlení jejich názorů podle pravidel EBM, tady se nehraje fair play. Odsouzenec totiž do poslední chvíle nezná obsah kbelíku, který se na pranýři na akademické půdě na jeho hlavu vyleje v podobě parodovaného a dehonestujícího Laudatia. Vykonstruovaná a z kontextu vytržená tvrzení připomínají metodiky, které patrně slovutní kmeti klubu Sisyfos obdivovali ve svém mládí v 50. a 70. letech, v procesech s čarodějnicemi, nebo u samotného Sisyfa.
Je velice smutné, že posluchači z řad klubu Sisyfos se vesele smáli tvrzení laudátora, když uvedl, že Strunecká ve své knížce nabádá těhotné ženy: „Po celou dobu těhotenství nepoužívejte laky na nehty a kosmetiku omezte na minimum, zejména deodoranty a antiperspiranty.“ Před kosmetikou varuji proto, že je zdrojem ftalátů, což jsou hormonální disruptory. Laboratorní i klinické studie prokazují, že ftaláty narušují vývoj mužského pohlavního ústrojí. V mnoha zemích se zvyšuje výskyt této poruchy (nesestouplá varlata, malý penis s vyústěním močové trubice po straně nebo na bázi penisu tzv. hypospadie), v USA uvádějí incidenci 1:150 novorozených chlapců. K tomuto vysvětlení v mojí knížce i s odkazem na zdroj WHO pan laudátor už patrně nedošel. Kolik chlapců bude muset být ještě poškozeno, abyste se tomu přestali smát?
Jak volba patrona klubu – prohnaného a lstivého Sisyfa, neznajícího morálku, tak i samotný bludný balvan, který je glaciálním reliktem, obé poskytuje dostatečně výmluvnou charakteristiku způsobu myšlení tohoto sdružení tří až čtyř stovek dobrovolníků nejrůznějších profesí a vzdělání. Je mi dosud nepochopenou záhadou, jak je možné, že jejich kádrovácká činnost je v demokratickém státě akceptována na akademických pracovištích i v mnoha médiích. Nositelé BlBů nesmějí v některých médiích vystupovat a někteří přišli i o zaměstnání. Ostatně, ve videozáznamech bludných slavností z minulých ročníků jsem si všimla, v družině dr. Grygara má přední místo zlovolná a lidem škodící bytost v podobě Harpyje. Ta tady dnes není, nevím, jestli ji skolila chřipka, nebo jestli byla z družiny dr. Grygara vyřazena.
Jubilejní diamantový bludný balvan přebírám s pokorou, i když je to jenom kus černého uhlí. K veřejné diskusi podle pravidel EBM se zvědy a laudátory klubu Sisyfos jsem připravená, ale byla by to asi ztráta času, protože ti jsou přesvědčeni o své neomylné pravé pravdě. A tak mi dovolte rozloučit se citátem Alberta Einsteina: „Kdokoliv si míní osvojovat právo soudce na poli pravdy a vědění, ten ať čeká, že ho zdrtí smích bohů.“ Přeji všem členům klubu Sisyfos, aby se toho smíchu bohů ve zdraví dožili, přestali lidem škodit a nevysloužili si osud svého patrona v posmrtném vězení.
Svoje knížky o prevenci CN a zdravém životním stylu nepíši s touhou vystoupit na bednu BlBů, ani pro ně nepotřebuji tuto negativní reklamu, ale inspirujete mě, co vše je třeba veřejnosti vysvětlovat, když to nechápou ani vševědoucí členové klubu Sisyfos.
Takže na shledanou za dalších 20 let.
Anna Strunecká
Kam dál?

Bronzový Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2020 - Daniela Drtinová Zobrazit

Bronzový Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2020 - Daniela Drtinová

Novinářka a moderátorka Daniela Drtinová za excelentní ukázku špatné novinářské práce ve vleku vlastních kognitivních zkreslení.
Út 27. 7. 2021 Přečíst
Bronzový Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2013 - Igor Chaun za velkorysou mediální propagaci pseudovědeckých idejí a jejich nositelů Zobrazit

Bronzový Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2013 - Igor Chaun za velkorysou mediální propagaci pseudovědeckých idejí a jejich nositelů

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii je...
Pá 28. 3. 2014 Přečíst
Bludný balvan za rok 2023 v kategorii kosmologie - RNDr. Václav Vavryčuk, DrSc. Zobrazit

Bludný balvan za rok 2023 v kategorii kosmologie - RNDr. Václav Vavryčuk, DrSc.

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků Sisyfos oznamuje, že v kategorii kosmologie za rok 2023 získává Bludný balvan RNDr. Václav Vavryčuk, DrSc, za neúnavné boření mylných představ ve fyzikální kosmologii, zejména za propagaci nových neotřelých pohledů na reliktní záření a speciální teorii relativity.
Po 20. 5. 2024 Přečíst
Bronzový Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2016 - Homeopatická lékařská asociace, z. s. za usilovnou a všestrannou homeopatickou potenciaci medicínských znalostí Zobrazit

Bronzový Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2016 - Homeopatická lékařská asociace, z. s. za usilovnou a všestrannou homeopatickou potenciaci medicínských znalostí

Nekonečným světem za Avogadrovou mezí bloudí Homeopatická lékařská asociace, která se znovu a znovu ...
Pá 24. 3. 2017 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace