Načítám...

Paranormální výzva Českého klubu skeptiků Sisyfos

Jste přesvědčeni o tom, že jste schopni experimentálně za kontrolovaných podmínek prokázat existenci paranormálních schopností, respektive takových schopností, které jsou podle současných vědeckých poznatků nemožné? Potom je tady pro vás Výzva Českého klubu skeptiků Sisyfos. Český klub skeptiků Sisyfos je připraven vyplatit každému, kdo takovýto jev prokáže, deset tisíc korun a výsledky takového experimentu zveřejnit. Navíc, pokud ve Výzvě uchazeč obstojí, zavazuje se Sisyfos takového člověka doporučit do testování nadace Jamese Randiho o milion amerických dolarů. Doporučení národní skeptické organizace je totiž základní podmínkou pro účast v milionové Randiho ceně - One Million Dollar Paranormal Challenge.

Výzva, jejíž platnost začíná dnem 1. 1. 2014 a je vyhlášena na neurčitou dobu, navazuje na ukončenou Evropskou skeptickou milionovou cenu, kterou v loňském roce vyhlásil belgicko-vlámský skeptický klub SKEPP ve spolupráci s evropskou skeptickou společností ECSO pro každého, kdo prokáže za kontrolovaných podmínek paranormální schopnosti, resp. takové schopnosti, které jsou podle současných vědeckých poznatků nemožné. Během jednoho roku proběhly na území Evropy testy různých paranormálních schopností z oblastí jako je jasnovidnost, telepatie, telekineze, proutkařství apod. Nikdo z účastníků těchto testů neuspěl, respektive jeho výsledek nebyl přesvědčivý. Přestože v Evropě výzva trvala celý rok a v České republice půl roku, objevilo se i u nás mnoho zájemců, kteří nakonec z různých, třeba i časových, důvodů připravované testy nepodstoupili.

Český klub skeptiků Sisyfos ve shodě se světovým skeptickým myšlením zachovává přístup otevřené mysli k fenoménům, které sice považujeme za krajně nepravděpodobné nebo nemožné, ale mnoho lidí je přesvědčeno o jejich existenci, případně věří, že jsou schopni tyto fenomény a schopnosti prokázat. Vyzýváme proto každého zájemce, aby tato svá tvrzení prokázal ve spolupráci s námi a za podmínek dvojitě zaslepeného kontrolovaného experimentu.

Jak budou testy probíhat?
Přihlásit se na Paranormální výzvu Českého klubu skeptiků Sisyfos může každý občan České republiky i Slovenské republiky.

Základem výzvy je experiment, tedy jde o to, aby bylo dané tvrzení možno jednoznačně prokázat v kontrolovaném, dvojitě zaslepeném experimentu. Každý uchazeč je povinen popsat fenomén, který je připraven demonstrovat a zároveň navrhnout jednoduše proveditelný a průkazný experiment. Organizační výbor Výzvy návrh experimentu upraví podle zásad vědecké metody. Popis takového experimentu pak před samotným testováním musí být schválen oběma stranami. Tedy jak uchazečem, tak Organizačním výborem Výzvy. Toto schválení prakticky proběhne podpisem smlouvy mezi uchazečem a Českým klubem skeptiků Sisyfos, kde bude jak přesný popis experimentu, tak další klauzule dohody jako prohlášení uchazeče, že při absolvování testu nebude žádným způsobem podvádět, nebude používat žádné kouzelnické triky ani přístroje. Pokud bude odhalen, má Sisyfos právo jej ze soutěže vyřadit a zároveň jeho podvod zveřejnit. A to i při zpětném zjištění. A také to, že obě strany souhlasí s tím, že celý experiment bude natáčen kamerou pro pozdější vyhodnocení a kontrolu, vylučující případný podvod. Záznam může být rovněž klubem Sisyfos zveřejněn, při zachování důstojnosti uchazeče. Stejně tak může uchazeč v případě úspěchu tento záznam zveřejnit sám, pokud se obě strany nedohodnou na společné formě zveřejnění.

Popis experimentu, který bude schválen oběma stranami, pak musí být během celého testu přesně dodržen oběma stranami, jinak bude celý experiment prohlášen za neplatný. Obě strany, uchazeč i Organizační výbor Výzvy stvrdí platnost testu podpisy pod protokoly ještě před vyhodnocením samotného testu.

Vyloučeny jsou experimenty, které by mohly být nebezpečné pro člověka nebo zvíře, v rozporu s etikou a dobrými mravy, návrhy vedoucí k porušení státních zákonů, kouzelnické a magické triky a léčba chorob nebo deformit.

Příklady jak by mohly experimenty vypadat na základě již provedených testů v rámci Evropské skeptické milionové ceny uvádíme na konci tohoto textu.

Úspěch a náklady
Jakýkoliv experiment, který bude v rámci Výzvy prováděn, musí splňovat kritérium dvojitého zaslepení. To, zda je výsledek experimentu úspěšný či nikoliv, musí být jasně definováno mezi uchazečem a Českým klubem skeptiků Sisyfos. Kritériem úspěchu v rámci experimentu je výsledek, který odpovídá pravděpodobnosti 1:1000, že k výsledku dojde čirou náhodou.
Podobně jako při Evropské milionové ceně i v případě experimentu v rámci Výzvy může mít uchazeč po celou dobu dvojitě zaslepeného experimentu svého pozorovatele v té skupině, ve které sám nebude účasten.

Zároveň v obou skupinách testu je bezpodmínečná účast "odborníka na podvodné provádění paranormálních jevů" ze skupiny Falešní hráči, který bude hlídat dodržování pravidel oběma stranami, tedy jak uchazečem a jeho pozorovatelem, tak členy Českého klubu skeptiků Sisyfos, aby nedošlo k úmyslnému či neúmyslnému porušení závazných pravidel experimentu jakýmkoliv podvodem.

Český klub skeptiků se zavazuje, že v případě úspěchu uchazeče jej doporučí do ceny o jeden milion amerických dolarů, kterou vyhlašuje Nadace Jamese Randiho.

Náklady experimentu hradí samotný uchazeč. Náklady se rozumí nákup nutného materiálu či vybavení pro provedení samotného experimentu (případně pronájem nějakých specifických prostor). Většina experimentů patrně nebude vyžadovat žádné náklady. Přesto musí každý uchazeč uhradit vstupní náklad 1 000 Kč jako regulační poplatek.

Náklady experimentu musí být jasně vymezeny ve smlouvě mezi uchazečem a Českým klubem skeptiků, respektive Organizačním výborem Paranormální výzvy Českého klubu Skeptiků, který jej bude v případě přípravy a provádění experimentů zastupovat. Náklady je potřeba zaplatit vždy před provedením experimentu. V případě, že uchazeč ve Výzvě uspěje, budou mu náklady proplaceny spolu s vítěznou částkou deset tisíc korun českých a to do měsíce od vykonání experimentu.

Jakékoliv další nejasnosti je vždy nutné vyřešit před samotným experimentem a přesně je popsat ve smlouvě na základě oboustranné dohody. Bez této dohody na všech podmínkách experimentu oběma stranami stvrzené podpisy na smlouvě není možné, aby byl experiment proveden, a tedy není možné ani vymáhat provedení experimentu za jednostranných podmínek požadovaných jednou či druhou stranou. Zpětně lze napadnout výsledek experimentu jenom v případě, kdy byl jednoznačně z videozáznamu experimentu prokázán podvod jedné či druhé strany. V případě neúspěchu mohou uchazeči podstoupit experiment znovu za případně upravených podmínek, tedy pokud to bude Organizační výbor Výzvy považovat za relevantní. V případě doložených závažných pochybností o regulérnosti výsledku, má právo Organizační výbor zorganizovat nový experiment.

Uchazeči mohou od 1. 1. 2014 kontaktovat organizační výbor na emailové adrese milionovacena@sisyfos.cz


Příklady experimentů
Pro inspiraci potenciálních uchazečů připojujeme krátké popisy již uskutečněných testů v rámci Evropské skeptické milionové ceny.

„Prokázání schopnosti detekce živých organismů mimosmyslovým vnímáním“: Experiment podstoupil senzibil, věštec a léčitel Stanley Bradley. Aby šla jím deklarovaná schopnost prokázat, byl navržen experiment, při němž bylo v zamykatelné místnosti připraveno 30 papírových krabic, 30 květin v květináčích a cca 90 kamenů. Zástupkyně pana Bradleyho hodem kostkou určovala, do které krabice přijde květina a do které kámen. Padlo-li liché číslo, byla do krabice vložena květina, padlo-li číslo sudé, byly do krabice vloženy 3 kameny. Samotná šestistěnná kostka byla před experimentem za účasti všech osob otestována, zda je dostatečně vyvážená tak, aby padala rovnoměrně lichá i sudá čísla.

Krabice samotné nebyly očíslovány a byly nerovnoměrně rozmístěny na podlaze místnosti ve vzdálenosti nejméně 20 centimetrů od sebe. Organizátor vybíral náhodně různé krabice a zástupkyně uchazeče o cenu pak hodem kostky určovala jejich obsah. Při přípravě testu byl také splněn požadavek pana Bradleyho, aby s květinami i kameny bylo manipulováno v rukavicích a nedošlo tak u kamenů ke „kontaminaci bioenergií“.

Po naplnění a uzavření všech 30 krabic zamknula první skupina místnost a odešla z budovy. Prozvoněním na telefon druhého organizátora pak byla druhá skupina upozorněna na to, že může do místnosti s krabicemi vstoupit. V tu chvíli se v 16ti krabicích skrývaly květiny a ve 14ti kameny.
Podle domluvených a ve smlouvě popsaných pravidlech měl uchazeč hodinu na to, aby označil, co se v krabicích skrývá. Jejich obsah detekoval prostřednictvím virgule. Po celou dobu experimentu se nesměl žádné krabice dotknout. V okamžiku, kdy prohlásil, zda se v krabici skrývá kámen či květina, byl na krabici organizátorem nalepen obrázek květiny, nebo prázdný papír, který označoval krabice s kameny. Takto byly nakonec označeny všechny krabice. Korektnost testu nakonec samotný uchazeč stvrdil podpisem pod závěrečným protokolem.

K tomu, aby Sisyfos uznal daný jev za prokázaný v národním pretestu, tedy uspěl „oproti náhodě“ v poměru 1:1000, bylo třeba, aby uchazeč svými deklarovanými schopnostmi správně určil obsah více než 24 krabic z třiceti (tedy zda se v nich ukrývá květina či kámen) nebo naopak méně než 6ti krabic. Předpokládá se totiž, že v případě méně než 6ti krabic uchazeč má deklarované schopnosti, jen není schopen je správně vyhodnotit. I tak tu dochází k výsledku, který překračuje stanovený náhodný výskyt na zvolené úrovni.

V testu, který proběhl 12.6. 2013 v Praze určil Stanley Bradley správně obsah 19ti krabic. Nesplnil tak předepsaný limit a k dokázání deklarovaných schopností „detekce živých organismů“ nedošlo.

„Prokázání schopnosti telegnose (jasnovidnosti)“: Experiment si navrhl sám uchazeč, senzibil Milan Hein. Pro potřebu testu připravil prostou pomůcku, jakési papírové „hodiny“ s obvyklým ciferníkem 1 – 12 a nastavitelnou ručičkou. Na ručičku „hodin“ a také na jeden z jejich rohů nalepil pan Hein krystal, který „aktivoval“ svými domnělými schopnostmi. Díky tomu byl přesvědčen, že svým mentálním zrakem uvidí na jaké číslo je nastavena ručička.

První skupina složená z Milana Heina a kontrolorů pracovala v izolované místnosti. Druhá skupina, ve které byl i zástupce pana Heina, setrvávala ve venkovních prostorách zhruba dvacet metrů od místnosti, v níž seděl pan Hein. Celý test probíhal podle časového klíče. Začal ve 12:30, kdy byla ručička nastavena na první číslo. Nastavení i odečty poloh ručičky probíhaly pravidelně po šesti minutách. Čísla, která skupina s hodinami nastavovala, byla vybrána pomocí generátoru náhodných čísel v době, kdy skupina s panem Heinem byla již izolována ve zvláštní místnosti a nemohla se tedy k těmto číslům dostat. Byl tak splněn požadavek dvojitého zaslepení. Celý test byl ukončen po hodině a půl. Aby uchazeč v testu uspěl, musel by být úspěšný více než pětkrát z patnácti pokusů, čímž se připouští náhodné uhodnutí s pravděpodobností nepřesahující 1/1000. A skutečný výsledek? Uchazeč uspěl pouze dvakrát, což lze očekávat při náhodné volbě. Milan Hein tedy v testu neuspěl.

Kam dál?

Věda v hlavní roli Zobrazit

Věda v hlavní roli

Ta zpráva způsobila mezi skeptiky mírný rozruch: Prý se o vědě, potažmo o jejích obráncích ve spolku...
St 31. 10. 2018 Přečíst
Umírá se na COVID, nebo s COVID? Zobrazit

Umírá se na COVID, nebo s COVID?

V souvislosti s onemocněním COVID se v médiích objevují i někteří lékaři, kteří tvrdí, že v případě smrti „na COVID“ jde ve skutečnosti obvykle o smrt „s COVID“. Ve světle současných poznatků není takové tvrzení obhajitelné.
Čt 27. 8. 2020 Přečíst
Čeští skeptici - Kdo jsou a co chtějí Zobrazit

Čeští skeptici - Kdo jsou a co chtějí

Čeští skeptici s podtitulem Kdo jsou a co chtějí jsou především knihou humoru a údivu nad tím, co vš...
So 22. 8. 2015 Přečíst
Nanoroušky a taky-nanoroušky Zobrazit

Nanoroušky a taky-nanoroušky

Článek se pokouší vysvětlit, co jsou roušky z nanovláken, a čím se liší od běžných textilních roušek – a to na popud reportáže ČT v pořadu Černé ovce. Reportáž monitorovala dovoz běžných textilních roušek z Vietnamu, které byly s pomocí technické zprávy doc. Ing. Frischera, Ph.D., označeny klamavým označením nanoroušky. Článek se pokouší vysvětlit, že analýza tkaniny roušky pomocí elektronového mikroskopu, byť provedená odborníkem na kybernetiku a digitální zpracování obrazu, je metodicky zcela zcestná. Záchyt mikroskopických částic na roušce se řídí zcela jinými zákony fyziky než je běžná laická představa síta, kterou částice v závislosti na své velikosti buď projde nebo neprojde.
Čt 10. 12. 2020 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace