Načítám...

Typologie podle Enneagramu

Enneagram (ennea – řecky devět, grammos – písmeno, bod) je hvězda s devíti vrcholy, která má funkci symbolu, mandaly. Je známa od pradávna a přičítal se jí mystický význam. Má umožnit hledání vztahů mezi věcmi podle devítičlenné soustavy. V druhé polovině 20. století se enneagram (E.) stal základem stejnojmenného psychologického a spirituálního systému, který slouží k určení typu osobnosti a který má být branou k sebepoznání i poznání světa. Využívá se v několika oblastech, např. v podnikatelské a obchodní sféře, v psychoterapii, medicíně, i při vzdělávání a výchově, ale významné místo se jí přisuzuje i ve spirituální oblasti. Tato „alternativní“, resp. „pseudo-psychodiagnostika“ pronikla v posledních letech i do České republiky a její aplikace se rozšířila především v oblasti vzdělávání a podnikového managementu. Poskytují ji společnosti VEVA s.r.o. a sesterská ENNEA ČR o.p.s., které pořádají kurzy, semináře, „cvičí“ lektory a metodu nabízejí jako vhodnou pro firemní vzdělávání. Společnosti budí dojem, že se jedná o seriózní firmy a racionální metodu. Systém enneagramu už využívají, dokonce jako povinné školení, některé české firmy, které se snaží rozvinout lidský potenciál svých zaměstnanců. Bohužel nejde o metodu, která by se opírala o seriózní psychologickou vědu. Jde o esoterický systém s možnými negativními důsledky. Pokusíme se o jeho podrobnější analýzu. Žádná kritická analýza dosud nebyla v našich médiích publikována. Existuje jen diplomová práce Mgr. Michala Petra z r.2006 (www.veva.cz/download/diplomova_prace_ENNEAGRAM.pdf), nazvaná „Základy systému Enneagram a jeho zasazení do psychospirituálního konceptu“. Jde o podrobný popis systému doplněný vykreslením jednotlivých typů osobnosti a rozborem E. z jediného, a to psychospirituálního hlediska. Autor přiznává některé nedostatky systému, ale celkově hodnotí E. a jeho perspektivy pozitivně a doporučuje vytvoření prostoru pro E. na akademické půdě a další výzkum E. Kritická analýza systému a jeho zhodnocení z širšího společenského hlediska však chybějí.


Historie

Enneagram (nonagram), devítivrcholová hvězda kreslená různým způsobem, měl podobně jako mnoho jiných obrazců a číslovek magický význam už ve starověku. Zastánci E. popisují jeho dlouhou tradici velice detailně a počátky znalostí o E. hledají u Babyloňanů, Řeků, židů, křesťanů i muslimů. Konkrétně se odvolávají na „Otce pouště“, na Platona, Pythagora, Danteho, Newtona a na muslimskou sektu súfijců. Všechny tyto údaje jsou velice problematické a ani nejsou podstatné, protože kresba E. i jeho dnešní význam jsou jiné než ve staro- a středověku.

Moderní E. nepravidelného tvaru se objevil na scéně začátkem 20. století zásluhou G. I. Gurdjieffa (vlastním jménem G. S. Georgiades, 1877?-1949), charismatického mystika řecko-arménského původu. Ten se s enneagramem údajně seznámil při svých cestách po Střední Asii. Nejvíce snad čerpal z ortodoxní církve, súfismu a tibetské tradice. V r.1922 přesídlil do Paříže, kde založil „Institut pro harmonický rozvoj člověka“. Tam také publikoval několik knih, plných nesrozumitelných mystických a okultních názorů. Byl nesporně mimořádně přitažlivou osobností s extrémní sebedůvěrou, provokující svými esoterickými, fantastickými představami a pohrdáním přírodními vědami. Záhy získal mnoho příznivců z řad umělců a společenské smetánky, kterým nabízel osvobození od světa, vyšší poznání a transcendenci do vyššího vědomí. Měl řadu žáků a následovníků, a dodnes existují po světě, údajně ve 30 zemích, tzv. Gourdieff- Ouspenského (jeho žák) centra, šířící jeho myšlenky. Jednou z nich byla víra, že enneagram má magickou moc a že je možné vložit do něj a pak podle devítistupňové hierarchie třídit a interpretovat veškerou moudrost světa. Gurdieff zavedl nepravidelnou podobu E. (kruh s vepsaným trojúhelníkem a šestiúhelníkem), založenou na magických zákonech čísel tři a sedm. Údajně byla používána už v kabale i u súfijců, ale dosud nikdy nebyla zveřejněna. Pokud jde o typologii, která se později z jeho učení vyvinula, tak Gurdjieff uznával jen tři základní typy osobnosti, mentální, emoční a instinktový, které odpovídaly třem silám univerza, ale odmítl spojovat je s enneagramem.

Podrobněji rozpracoval typologii čilský psycholog Oskar Ichazo (1931), který je považován za vlastního otce dnešního enneagramu (jako systému). Ichazo prý pochopil význam E. pro typologii v týden trvajícím extatickém transu pod vlivem Metatrona, prince archandělů. Tvrdil, že byl trénován v mystických uměních súfismu, kabaly, Zen filosofii. Dalšími zdroji jeho učení byly údajně jóga, buddhismus, konfucianismus, alchymie. Podobně jako Gurdieff i Ichazo tvrdil, že jsme všichni narozeni se stejnou základní podstatou, „esencí“ (nature), která je však v konfliktu s naučeným chováním, získanými vlastnostmi (nurture). Podle Ichazy je možné uspořádat veškeré praktické i teoretické znalosti do devítičlenného systému. Takže i tělo člověka i jeho psyché jsou tvořeny devíti nezávislými, ale propojenými systémy. Pomůckou k poznání psyché je pak obrazec, který představuje jakousi „strukturální mapu“ lidské duše a který je vodítkem, jak porozumět sobě i interakcím s jinými osobami. Ichazův obrazec je tvořen kružnicí s devíti body v pravidelných rozestupech.. Každý z nich je spojen s dvěma protilehlými body. Tyto linie ohraničují devět klínových plošek, „enneagonů“. Jejich vrchol, ležící na kružnici, nazval Ichazo „ego fixací“. V jeho interpretaci každý z enneagonů představuje jednu základní lidskou charakterovou vlastnost, a vrchol je místem, kde se akumulují odpovídající zkušenosti, získané během života. Za základ jeho typologie slouží sedm hlavních křesťanských hříchů, hněv, pýcha, závist, chamtivost, poživačnost, nestydatost, k nimž přidal ještě strach a lež. Cílem každého žáka má být nejprve zharmonizovat základní vrozený rozpor mezi jeho „esencí“ a špatnými charakterovými vlastnostmi a vrátit se k původní pravé esenci. Pomocí E. lze tak pochopit v devítkové soustavě všechny metafyzické systémy, náboženství, kosmologii i New Age filosofii a dospět k vyššímu vědomí a plnému bytí. Ichazo začal svůj systém vyučovat v r.1971 v městě Arica v severním Chile, a nazval jej proto Arica systémem. V r.1990 již existovalo v Jižní i Severní Americe, ale také v Evropě a Austrálii 40 školicích center tohoto systému. Učení bylo tajné, přesné programy výuky nikdy nebyly publikovány. Snad i proto od té doby zájem o Arica systém ustupuje do pozadí a nahradily jej jiné školy enneagramu.

Jeden z jeho žáků, čilský lékař Claudio Naranjo spolu s psycholožkou Helen Palmerovou Ichazův systém převzali, poněkud modifikovali a vydávali za svůj. (Ichazo se pak s nimi neúspěšně soudil.) Palmerová svůj E. popsala v r.1988 v knize „Understanding Yourself and the others in Your Life“ (česky Velká kniha o Enneagramu), která se stala biblí enneagramu. Palmerová, která je dnes hlavní propagátorkou a organizátorkou E., obohatila E. oproti Ichazovu učení o některé termíny západní psychologie a pozměnila i terminologii E.: místo enneagonu používá slovo enneagram a místo egofixace termín osobnostní typy. Základní charakter učení se však nezměnil. E. zůstal učením bez jakéhokoli vědeckého základu. Dnes je tato duchovní větev Enneagramu E. Palmerové nejaktivnější, koncem 90. let byla založena Mezinárodní asociace Enneagramu, v desítkách států vznikly Instituty Enneagramu.

Další samostatnou větví E. je křesťanský směr, který byl obohacen o devítičlennou interpretaci křesťanství i samotného Krista. Založil ho jezuita Bob Ochs a podrobně rozpracoval americký františkán A. Ebert spolu s bavorským luteránem R. Rohrem. Podrobně je tento směr popsán v jejich knize „Enneagram- devět tváří duše“. Údajně používají tuto variantu E. jezuité k výchově kněží, i když Pontifikální rada Římské katolické církve vyjádřila výhrady k jeho používání v náboženských otázkách..

Do 70. let 20. století se E. šířil jen ústním podáním. Některé školy, např. enneagram Helen Palmerové, na této „ústní tradici“ při výuce E. stále lpí, i když vydala svou „bibli“. Vůbec první knihu o E., a to v r.1984, vydali zástupci křesťanské větve. Teprve potom se v rychlém sledu objevily publikace další. I v ČR byla už vydána řada knih o E. Kromě výše uvedených to jsou: J. Daniels: Základní Enneagram, S. Jakob: Průvodce Enneagramem I., J. Gündel: Enneagram v panelových rozhovorech, a další.

Do České republiky E. pronikl (v podobě podle E. Palmerové) zásluhou psycholožky PhDr. Evy Velechovské, která spolu s Emanuelem Byrtusem absolvovala školení u H. Palmerové i C. Naranja, a oba obdrželi certifikát pro učitele E. V r.1992 založila vzdělávací agenturu VEVA, občanské sdružení – od r.2007 VEVA s.r.o., a v r.1999 s E. Byrtusem sesterskou společnost Ennea ČR, o. p. s., což je nezisková organizace pro školení v oboru emoční inteligence, která v r.2007 převzala od VEVY pořádání veřejných kurzů. PhDr. VEVA a ENNEA nabízejí poradenství a školení pro firmy, školy i pro veřejnost a zakládají v krajích Enneakluby. Kromě toho připravily několik velkých výukových programů, založených na E. Nenáročnější z nich, tzv. „Emoční leadership“, je určen pro špičkové manažéry. Realizuje jej firma Expertis, s.r.o., poradenská a školicí firma. „Cílem projektu je vytvořit nástroj emočního a sociálního rozvoje pro manažéry středních a malých firem se specifickým způsobem rozvoje v oblasti emoční inteligence, sociální zralosti a osobnostního rozvoje manažéra.“ Tento program, který vypracovala VEVA, je zařazen mezi programy dotované z ESF (Evropských sociálních fondů). Další rozsáhlý projekt, pod názvem „Emoční a sociální rozvoj osobnosti ve vzdělávacím a výchovném procesu“, je určen pro učitele středních a základních škol. Byl schválen MŠMT pod č.j. 27698/2004-25-306. Odborným garantem je VEVA, akreditaci MŠMT pro výuku získala Ennea. Do současné doby již proběhly stovky seminářů pro učitele. Postupně se vytváří celá síť škol, začleněných do tohoto programu. Další projekt, LESK, „Lektor emočních a sociálních dovedností“, si bere za cíl vychovat 15 lektorů pro oblast sociálních služeb a učitelství. I tento program je dotován z Evropských sociálních fondů, ale i ze státního rozpočtu i rozpočtu Hlavního Města Prahy.


Dnešní Enneagram, jak je prezentován v ČR

„Enneagram je psychologický a duchovní systém odhalující nejvlastnější motivy jednání člověka a nabízející možnost vědomého vývoje. Je to komplexní popis stavby našeho ega, typu osobnosti, kterou jsme vystavěli v dětství, abychom naplnili naše potřeby a přežili.“ (Agentura VEVA). Vedle sebepoznání jej lze využít „v partnerských vztazích, při výchově dětí a v profesním životě ve všech jeho formách: učitelé, logopedi, advokáti, podnikatelé, sportovní trenéři, sestřičky, choreografové, spisovatelé, řemeslníci, dealeři a také samozřejmě psychologové a skupinoví terapeuti. Pracujeme také s řediteli podniků a duchovními“ (E. Salmon: ABC Enneagramu.). Enneagram…“je nejkomplexnější model, který vykresluje výšiny možného lidského vývoje až po všechny druhy málo používaných schopností, jako je empatie, vševědoucnost, čtení myšlenek… a zabývá se vztahem mezi osobností a vyššími rovinami vědomí“ (E. Palmerová). Posledním krokem při sebepoznávacím procesu je odpoutat se, relativizovat své pocity a emoce, a „usměrnit tok energie v mír znovunalezené jednoty“ a postoupit do „vyšších hladin Bytí, aby do duše mohla svobodně proudit božská energie“ (podle Salmona).

Základní představou E. je, že se člověk rodí s jakousi čistou „esencí“ bytí. Teprve ve styku se zevním světem si dítě jako obrannou strategii vytváří určitý typ reakce, základní postoj, model chování, hledisko, které se stává určující pro jeho chování a zůstává neměnné po celý další život. Takových osobnostních typů je devět. Odpovídají devíti vlastnostem, „hříchům“, podle E. terminologie „vášním“, podle jiných interpretací „energiím“. Vždy tři z nich si jsou blízké. Typy 5, 6 a 7 patří do oblasti hlavové „inteligence“ (rozumu), typy 2, 3 a 4 do sféry inteligence srdeční (emocí), a 8, 9 a 1 do sféry inteligence břišní (instinktů). Typy jsou označovány číslicí a také vzorovým názvem osoby, jak ukazuje tabulka I.


                          Tabulka I

Typ   Základní vášeň                Název

  1     Hněv-klid                           Perfekcionista
  2     Pýcha/pokora                     Dobrák
  3     Lež/pravdivost                    Soutěživec
  4     Závist/vyrovnanost              Romantik
  5     Chamtivost/odpoutání se     Pozorovatel
  6     Strach/odvaha                    Loajalista
  7     Poživačnost/střízlivost          Požitkář
  8     Nestydatost/nevinnost         Šéf, bojovník
  9     Lenost/přímé jednání          Zprostředkovatel


Běžně se však klienti titulují čísly: Já jsem trojka, co jsi Ty? Každý typ se ještě dělí na tři podtypy, sociální, sexuální a sebezáchovný. Osoby určitého typu si jsou navzájem podobné v mnoha vlastnostech a názorech. V knihách o E. je každý typ představován dlouhým několikastránkovým popisem.

Tak např. základní rysy typu 8 – bojovník, v jeho „nevykoupené“ podobě pod vlivem jeho „vášně“ vypadají takto (podle agentury VEVA): „V dětství si prožil pocit bezmoci a v důsledku toho rozhodnutí nedopustit, aby nad ním někdo měl moc,…raději poroučet druhým,…ovládán agresivitou,…nikdy se neomluví a nevezmou nic zpátky,… vyhledávají konflikty nebo je sami vyvolávají,… mají požitek být proti,… pocity něžnosti a zranitelnosti jsou v nich hluboce zakořeněny,… Mám moc, jsem silnější,… nevšimnou si, že někdy jejich údery míří pod pás,… boj s 8. nelze vyhrát“.

U každého typu se popisuje „emoční fixace, mentální fixace, sebeobraz, obranný mechanismus, etiologie“. Protože každý typ i podtyp má své specifické vlastnosti, existuje devět sexuálních, sociálních i sebezáchovných podtypů, devět různých forem idealizace, devět sebeobrazů, devět pokušení, pastí, obranných mechanismů, způsobů komunikace atd. Tak např. k typu 1 lze podle R. Rohra a A. Eberta přičlenit následující rysy: Sebeobrana: vyhýbání se: mrzutostem. Pokušení: dokonalost. Obranné mechanismy: kontrola jednání. Pasti: citlivost. Kořeny hříchu: zlost. Idealizace: upřímný, pilný a pořádný. Výzva: růst. Ovoce ducha: jasný klid. Styl mluvy: poučný. Sexuální podtyp: žárlivost. Sociální podtyp: nepřizpůsobivost. Sebezáchovný podtyp: úzkostlivost. Barva: stříbrná. Zvířata: teriér, mravenec, včela. Země: Rusko. Vlastnosti Krista: Tolerance. Otčenáš: Jenž jsi na nebesích.

E. zdůrazňuje, že tyto základní vlastnosti se v rámci určitého typu mohou vyvíjet a to tehdy, když se nám podaří sebeanalýzou potlačit své vášně a změnit je na ctnosti. Typ jedna se chová „umíněně, farizejsky, rozkladně“, ale jestliže se změní, vykoupí, pak je jeho jednání „normální““, tedy perfekcionistické, váhavé, ohleduplné, nebo dokonce, je-li chování zcela „vykoupené“, pak je „kriticky bdělé, klidné, eticky na výši.“

Typ 8, který jsme popsali výše, se po obratu a uvolnění (vykoupení) mění takto: „Ctností je nevina a…upřímnost,…mají cit pro pravdu a spravedlnost,… tendenci nezpůsobit ublížení,…výzvou pro ně je slitování,…přijmout vlastní slabost,…respektovat jiná stanoviska,…připustit, že se mýlí a požádat o prominutí“.

Každý typ má také svůj vlastní „mechanismus“ chování, i mechanismy dezintegrace a integrace, specifický způsob komunikace, zpětné vazby i vlastní obranný mechanismus. Tak např. mechanismus dezintegrace typu 8. vypadá takto: „Když je na dně, tak (osmička) přemýšlí, jak postupovat rafinovaněji za účelem dosažení moci. Ale stále narůstá pocit izolace a objevuje se strach, který ji ohrožuje, takže je nakonec ochrnutá. Potřebuje nerušený čas pro sebe, aby nabyla pocitu rovnováhy. Shání informace, kontroluje“.

I když je základní typ celoživotně neměnný, přesto může mít různé odstíny a k jejich popisu slouží právě obrazec enneagramu. Jeho základem je kruh, který představuje celek, svět, dosaženou jednotu. Na obvod kruhu se zakreslí do pravidelných vzdáleností devět bodů, které se očíslují od 1 do 9 s devítkou nahoře. Body se uvnitř kružnice spojí dvěma čarami. Jedna spojí body 3,6 a 9 a vytvoří trojúhelník. Další obrazec, šestiúhelník, se do kružnice vepíše postupným spojením bodů 1,4,2,8,5,7 a opět 1. (Enneagram je založen na víře v mystické vlastnosti čísel 3 a 7. Číslo 1 děleno 7 dá nekonečně se opakující sekvenci číslic 142857….. A toto nekonečné číslo násobeno 7 je nekonečnou řadou číslovky 9….. Podobně 1:3 je nekonečná řada trojek). „Celý kruh opisuje sám sebou se obnovující cyklický systém, člověk prochází tímto kruhem a dochází k pozvolným změnám energie. Převládající typ energie v sobě obsahuje i části obou sousedních typů, které naši osobu dotvářejí. Bezprostředně sousedící typy jsou našimi křídly. Energie obou křídel mohou působit ve všech formách (dezintegrace, stagnace, integrace)“ (VEVA). Přímky, spojující body navzájem, mají svůj směr, a proto se označují jako „šípy“ a naznačují, jakým směrem a v jakém sledu čísel 1,4,2,8,5,7 se budou postupně měnit (integrovat nebo dezintegrovat) vlastnosti osoby vystavené stresu, nebo (v opačném pořadí čísel) ve stavu uvolnění a spokojenosti. Existuje množství dalších pravidel, jak se navzájem typy ovlivňují.

Jak se používá E. v praxi? Základním a prvním požadavkem je určit typ osobnosti. K tomu lze dnes použít řadu osobnostních E testů, které jsou k dispozici na webu, některé dokonce bezplatně, jejichž výsledkem je určení typu s podrobným popisem vlastností osoby. Žádný z nich však není všeobecně akceptován. Správnější cestou je introspekce, tedy subjektivní hodnocení v průběhu tzv. „panelových rozhovorů“ nebo diskusí v malých skupinách osob, které se navzájem svěřují se svými názory a osudy a tak si postupně uvědomují svůj typ i tedy svou základní „vášeň“ a své hlavní hříšné tendence. Teprve pak je možné začít na sobě pracovat, poznávat se hlouběji, pátrat po svém „stínu osobnosti“, změnit své hříchy ve ctnosti, nalézat svou „pravou podstatu“ a vrátit se tak ke své původní vrozené „esenci“ a proniknout do vyšších hladin vědomí.


Hodnocení

Jde o novodobý mystický systém, který je jakousi novou variantou numerologie. Je blízký i Steinerově antroposofii, protože „teorie“ enneagramu byla vytvořena podobně čerpáním snad ze všech náboženství a mystických systémů minulosti s bohatou příměsí vlastní fantazie. Hermetickou tradici připomíná názorem, že lidé reprezentují mikrokosmos, zrcadlový obraz makrokosmu. Svými názory na nevědomí navazuje E. na Jungovu psychoanalýzu a svým transpersonálním rozměrem má blízko ke Grofově transpersonální psychologii. Samotný obrazec nepravidelné hvězdy v sobě nemá nic magického, jde o jednu z mnoha numerických hříček, která může sloužit k zábavě, ale v případě E. k matení lidí a výdělečné činnosti. Ani číslovka 3, ani 6 nebo 7, ani 9 se kterými se při výkladu E. operuje, nejsou ničím výjimečné. Podle numerologie, ze které se E.vyvinul, má magický význam prakticky každá číslovka. Iracionální je i představa, že celý svět, tělo, duši, vlastnosti člověka i všechno lidské vědění lze uspořádat do devítičlenné soustavy.

I sám základní cíl E. je sporný. U dospělého člověka, který byl v životě neustále nějak posuzován a souzen, kterého život obrousil do určitého, společností akceptovaného tvaru a který si o sobě vytvořil určité mínění, lze jen těžko očekávat, že nějakou zázračnou metodou konečně prozří, objeví svou skutečnou podstatu a bude chtít a hlavně moci svou osobnost a identitu přepracovávat, nehledě k tomu, zda je to užitečné.

Jaké konkrétní námitky lze proti E.vznést?

E. předpokládá, že se člověk rodí jako „čistá esence“ a že se jeho vlastnosti vyvíjejí teprve v dětství. Nikoli, mnoho vlastností, reaktivita, emotivita, intelekt a mnoho jiných je ve značné míře ovlivněno geneticky.

Tvrzení, že osoby téhož typu jsou si i tělesně podobné, neodpovídá skutečnosti už z toho důvodu, že tělesná konstituce je geneticky podmíněná, kdežto typy se získávají – alespoň podle teorie enneagramu – v průběhu dětství.

Představa, že existuje devět typů osobnosti, nemá objektivní zdůvodnění, je zcela arbitrární a není možno jeho pravdivost vědecky falzifikovat, tedy ani verifikovat. Existuje mnoho jiných definicí a třídění osobností, počínaje Hippokratovým dělením na čtyři základní typy (sangvinik, cholerik, melancholik a flegmatik), přes astrologické dělení na 12 typů podle Zvěrokruhu až po Kretschmerovo dělení na tři typy (astenický, cyklothymní, muskulární) nebo moderní psychologické třídění na pět typů atd. Nekonečný uvádí 15 reprezentativních pojetí osobnosti, a podle Smékala jich lze napočítat v literatuře až 200.

Názor, že je veškeré jednání určované jedním základním typem, je rovněž mylný. Některé z devíti typů jsou navzájem zcela nezávislé. Např. sexuální apetence a chování, které je z větší části podmíněno geneticky, jen těžko odvodíme z typu 3 (lež – pravdivost), a strach nebo odvaha jistě jen málo souvisí se závistí resp.vyrovnaností, nebo s obžerstvím. atd.

Posun, „desintegrace“ směrem k jiným typům v případě stresu ve sledu 1-4-2-8-5-7 nemá žádnou logiku. Jde o čirou mystiku, číslo 142857 násobené sedmi dává totiž nekonečnou řadu devítek.

E. je nesporně systémem, který není podložen žádnou vědeckou analýzou. Podrobné popisy typů jsou nesouvislým výčtem desítek až stovek často protichůdných vlastností. Jejich normální, nevykoupená a vykoupená podoba se natolik odlišují, že je absurdní považovat je na projevy jednoho typu. Neexistují žádné exaktní psychologické studie, které by dokazovaly správnost takové typologie. Pro to, že nejde o systém objektivně hodnotitelný, svědčí i rozštěpení E. na několik proudů, které se liší v popisu osobnostních charakteristik jednotlivých typů. To je právě typické pro všechny alternativní směry (např. v oblasti alternativní medicíny).

O tom, jaký je skutečný charakter E., svědčí i výběr partnerů VEVY a ENNEY. Patří k nim Energy Group, výrobce preparátů čínské medicíny, knihkupectví u Džoudyho, specializované na esoterickou literaturu a Equilibrium, společnost provozující snad všechny esoterické disciplíny.

Používání E. je jen módou (ovšem velice přínosnou pro firmy, organizující školení), což je jediný důvod, proč se dává přednost této esoterické metodě před pečlivě propracovanými systémy posuzování osobnosti, jakými jsou např. známý Minnesotský osobnostní dotazník nebo dnes často používaný dotazník DISC.

Jisto ovšem je, že ti, kdo použijí E. k sebepoznávání, získají často přesvědčení, že E. určil jejich typ a jejich vlastnosti správně. Mýlí se. Tento dojem lze snadno vysvětlit tzv. Forerovým, resp. Barnumským efektem, který se stejným způsobem uplatňuje při všech podobných způsobech určování osobních vlastností, ať už jde o horoskop, posudek numerologa, grafologa, chiropraktika nebo jakéhokoli jiného věštce. Člověk vybírá a akceptuje to, co chce slyšet, a E. je systémem pružným, který dovoluje výběr. Základní typ se totiž může projevovat hříchem i ctností, tedy zcela protichůdně, a proto popis vlastností určitého typu, jak jej E. podává, s výčtem vlastností pozitivních, negativních i neutrálních, je tak široký a pestrý, že si každý klient v něm může vybrat ty vlastnosti, které pokládá za své vlastní. Každý se rád ztotožní z pozitivními rysy, příslušnými k jeho číslu – typu. Závěr, kde kterému klient dojde, je proto nutně soudem subjektivním.

To, že E. zaškatulkuje klienta do určité skupiny, do typu, který má mít určité předepsané vlastnosti, však nelze považovat za pozitivní, už proto, že to jistě není tou nejlepší cestou k pravdivému poznání své nebo jiné osobnosti.

Ani v personalistice při posuzování nebo výběru osob nelze E. doporučit, protože objektivní posouzení osob neumožní. Existují daleko přesnější cesty: seriózní, vědecky vypracované osobnostní dotazníky, speciálně modifikované pro určité kategorie zaměstnanců. Větší váhu při posuzování osobnosti mají by měly mít školní výsledky, absolvovaná školení, zprávy a posudky z předchozích pracovišť, podrobné interview a také přijetí zaměstnanců na zkušební dobu.

Enneagramu lze však připsat i některá pozitiva. Pokud by skutečně přivedl klienta k přemýšlení o vlastní osobnosti, ke hledání „hříchů“ a špatností i k tomu, aby se je snažil napravit, byl by to výsledek pozitivní. I pouhé získání dojmu, že E. potvrdil vlastnosti, které klient pokládá za pozitivní, může přispět k jeho sebejistotě, odstranění pochyb, stresu event. i deprese. Nicméně i k dosažení těchto cílů existují racionální psychologické a psychoterapeutické postupy.

Jisto je, že někteří zaměstnanci jsou školením v E. nadšeni. Proč ne, vždyť je jim místo práce nabídnuta příjemná společenská zábava a leccos zajímavého se o svých bližních dozvědí.


Závěr

Enneagram je pseudovědeckou, „alternativní“ typologií, která vychází z arbitrárního výběru typů a která používá mystická, iracionální pravidla pro hledání vztahů mezi nimi. Je nabízen jako kuriózní pomůcka pro studium vlastní osoby i osob jiných, která však k objektivnímu poznání a zhodnocení osobnosti dospět nemůže. Používání enneagramu v oblasti vzdělávání a výchovy je neopodstatněné a nelze je doporučit ani v oblasti personalistiky a managementu, kde se nyní jeho používání šíří a kde se mu neoprávněně dává přednost před jinými osvědčenými prostředky k posouzení osobnosti. Je proto kuriózní, že takový systém dostal možnost uplatnění ve školství a je podporován českými i evropskými granty.


Enneagram ve stručném výkladovém slovníku českých skeptiků

Kam dál?

March for Science - Přidejte se k nám! Zobrazit

March for Science - Přidejte se k nám!

March for Science, aneb Pochod za vědu, je celosvětová akce, které se můžete zúčastnit i v Praze a t...
Pá 14. 4. 2017 Přečíst
Petr Brodský Zobrazit

Petr Brodský

Významný představitel skeptického hnutí
Po 23. 5. 2016 Přečíst
Český klub skeptiků Sisyfos zve své členy a příznivce na Evropský skeptický kongres Zobrazit

Český klub skeptiků Sisyfos zve své členy a příznivce na Evropský skeptický kongres

Český klub skeptiků Sisyfos spolu s Klubem polských skeptiků organizuje Evropský skeptický kongres v...
So 31. 12. 2016 Přečíst
Ne, Plandemic není dokumentární film Zobrazit

Ne, Plandemic není dokumentární film

Možná jste již zaznamenali nové video kolující po internetu s názvem Plandemic. Jedná se o rozhovor s viroložkou Judy Mikovits, který ve vás má vzbudit dojem, že Covid-19 je jedná velká, naplánovaná pandemie. Proč se nejedná o dokumentární film, jaké nepřesnosti, polopravdy a lži ve videu jsou a jaké jsou užité techniky pro maximální působivost?
St 13. 5. 2020 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace