Načítám...

Stříbrný bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2017 - ex aequo RNDr. Mgr. Hana Blochová alias Rosa de Sar a Ing. Jaroslav Růžička za rozvoj alternativní archeologie s přesahem do dalších vědních disciplín

RNDr. Mgr. Hana Blochová je plodnou autorkou titulů přinášejících originální pohled na minulost tohoto světa a jeho záhady. S lehkostí propojuje témata biologická a alternativně kosmologická s ezoterikou, hermetizmem, naukami vyhynulých civilizací, geomantikou, pravěkým stavitelstvím, počátky křesťanství, alchymií a uměním. Pořádá četné kurzy, muzikoterapeutické semináře a přednáší o záhadách.

Ing. Jaroslav Růžička objevil nedestruktivní detekční geofyzikální metodu „pozitivní gravitační interakce“ a publikoval ji jako „těžišťovou teorii“. Metodu prohluboval laboratorními pokusy. Takzvanou horizontální olovnicí a mentálním napojením na informační pole detekuje podzemní struktury. Pokud již zanikly, zjistí jejich „mentální otisk“! Dokáže vizualizovat to, co dr. Blochová při svém napojení na kosmón (energie z centra galaxie) a planetární vibrace cítí.
Oba jsou úspěšní publicisté, jejich kniha „Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace“ (2011) vyšla již třikrát i s dodatky. Leč, uchopit jejich mnohovrstevné poselství není snadné. Srovnáme-li fakta z této knihy s publikací „Mysterium Karlštejna“ (2012) a se záznamem rozhovoru s autorkou na Svobodném vysílači (23. 2. 2017), je patrný faktografický „vývoj“.
Z přepisu části onoho rozhovoru: „Země vznikla v prvohorách pomocí inteligentního zvuku. Byla kryta dokonalým pláštěm s geometricky uspořádaným systémem prohlubní (ženský princip) a vrchů (mužský princip), které vznikly v harmonické struktuře, aby nebyly v tenzi. Sama planeta Gaia si je energeticky upravila. Některé hory byly centrální, a ty energeticky propojovaly zemi s galaktickým systémem. Co si myslí vědci, že prvohory začaly před mnoha miliardami let, je samozřejmě nesmysl, bylo to mnohem méně!“ A smršť ezofaktů pokračuje: „Vývoj lidstva neprobíhal podle již dávno překonaného darwinizmu, ale naopak lidé během věků ztráceli své schopnosti a spojení se Zdrojem“. Při vzniku planety byl stvořen život od virů po lidi. V následných katastrofách druhy postupně vymíraly. Od prvohor obří humanoidi degradovali, ve druhohorách, kdy planetu postihla potopa, už měřili jen 9–11 m a ve třetihorách slabých 6 m.
Zpět do prvohor: „Jak začal dokonalý plášť Země korodovat, obři ho museli dotvářet, opravovat, aby opět zapadal do geomantické sítě a přijímal vibrace z kosmu. Ekologie obrů spočívala v tom, že museli dbát na aktivní harmonizaci energie mezi nebem a Zemí“. Korodující prvohorní pyramidy znovu přizpůsobovali a obkládali umělým odlévaným kamenem, o němž si dnešní geologové naivně myslí, že je to přírodní žula nebo ortorula. V podzemních labyrintech pyramid jsou vždy pohřbeni obr a obryně. Je snad záměrem dnešních archeologů, že nekopou dostatečně hluboko, aby komory našli? „Ono je důležité udržovat lidi v nevědomosti, protože pak jsou snadno ovladatelní, že?“. Ale dále doktorka varuje: „Obři jsou pohřbeni hrozně hluboko, ještě není čas je objevit, komunikovat s nimi, je to nebezpečné!“. Nicméně optimisticky dodá: „My se vyvíjíme jen mikroevolučně, ale zdokonalujeme se a u některých se jejich vědomí přesouvá do vyšší formy bytí, a když se otevřeme vyšším dimenzím, můžeme mít vědomí jako v prvohorách.“

Menších, třetihorních pyramid u nás máme mnoho. Web http://www.pyramidycr.cz obsahuje vizualizace některých pyramidových komplexů z okolí Znojma. Autoři jistě zpracují i další lokality. Velké a staré pyramidy jsou třeba Kralický sněžník, či kopce Českého středohoří.
Geologům a paleo-vědcům, schopným přijmout nová fakta, doporučujeme kapitolu Vyspělé civilizace a katastrofy na Zemi z Mysteria Karlštejna. Skrytá desátá planeta Nibiru, se k Zemi přibližuje každých 6511 let a působí kataklyzmatické pohromy. A tak víme, že „Babylónská potopa přišla zřejmě v roce 34 024 př. n. l. a katastrofy v letech 27 909 př. n. l. a 21 794 př. n. l. přinesly další výrazné ochlazení a náhlé vyhynutí mamutů.“ Mamutům na Wrangelově ostrově se to tehdy naštěstí nedoneslo. Není divu, protože absolutní datovací metody jako radiometrie, dendrochronologie a termoluminiscence jsou nesmyslné. Neberou totiž v úvahu tyto katastrofy. Ale jak autorka dospěla k těm na rok přesným datům návratů planety Nibiru netušíme.
Přetěžko vybrat to nejpodstatnější z tak  rozsáhlých výzkumů obou badatelů. Jsou tu ještě dinosauři přeživší v jeskyních Českého krasu snad až do 17. století, prvohorní systémy podzemních chodeb pod celou Evropou, okamžitý vznik pohoří a přesun kontinentů při přiblížení Nibiru, genové manipulace u obřích humanoidů a i výsadky mimozemšťanů na Zemi.
V neskonalém údivu k oběma laureátům jim předáváme geologickou strukturu v podobě stříbrného Bludného balvanu. Jaképak mentální otisky tam asi naleznou?

Knižní publikace:
Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše (Rosa de Sar), nakladatelství ONYX Praha 2007
Mesiáš (Rosa de Sar), nakladatelství ONYX Praha 2010
Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace u nás (Rosa de Sar + Jaroslav Růžička), nakladatelství SAR Praha 2011
Mysterium Karlštejna (Rosa de Sar), nakladatelství SAR Praha 2012
Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace u nás – 2. rozšířené vydání (Rosa de Sar + Jaroslav Růžička), nakladatelství SAR Praha 2014
Magisterium Karlštejna (Rosa de Sar), nakladatelství SAR 2017
Internet:
http://www.pyramidycr.cz
https://www.youtube.com/watch?v=t4MNKiew1K4
https://www.youtube.com/watch?v=II5Kg-lhK8g&t=1726s


Reakce:

Vážený pane předsedo a členové Komitétu spolku Sisyfos, 22.3. 2018
nepovažuji za smysluplné na této akci obhajovat své mnohaleté výzkumy, opakovaně ověřené v praxi, nýbrž si vás dovoluji jako absolventka dějin výtvarného umění a držitelka doktorátu přírodních věd Univerzity Karlovy upozornit na to, že svým udělováním cen „Bludný balvan“ porušujete nejen Etický kodex této kdysi slavné univerzity, ale též Listinu základních lidských práv, neboť váš akt je s nimi v rozporu. Pražskou univerzitu založil v roce 1348 významný český a římský král Karel IV. právě proto, aby se v zemích Koruny české rozšířila nová vzdělanost i umění „ars nova“, a došlo tak k postupnému vymýcení dogmat a bludařství, podporovaných hlavně ze strany církve a jejích inkvizitorů, jimž se, promiňte mi to symbolické přirovnání, vaše „akademické sdružení“ do určité míry podobá.
V Preambuli Etického kodexu Karlovy univerzity je požadováno, „aby byla šířena pravda a aby se jasněji skvělo její světlo, v němž spočívá blaho lidského rodu“: „ut veritas propagetur et lux eius, qua salus humani generis continetur, clarius effulgeat", jak praví starobylý promoční slib absolventů této univerzity.
Smyslem tohoto kodexu je vyjádřit etické standardy univerzity a jeho účelem je též předcházet protiprávnímu jednání. Týká se nejen členů akademické obce, tj. akademických a vědeckých pracovníků, ale též studentů i všech zaměstnanců Univerzity Karlovy.
Ráda bych zde proto upozornila, že Etický kodex Univerzity Karlovy je aktem předávání cen „Bludný balvan“ na půdě univerzity ze strany členů spolku Sysifos porušován v těchto následujících bodech:
Absolventi Univerzity Karlovy a absolventi rigorózního řízení ctí závazek promočního slibu a naplňují jeho intenci. Od absolventů, jakož i od osob, které své vědecko-pedagogické tituly a hodnosti získaly na Univerzitě Karlově, se, ať už působí kdekoli, očekává, že budou jednat ve shodě s principy vyjádřenými tímto kodexem a přispívat k dobrému jménu univerzity.
Absolventi Karlovy Univerzity ctí mravní principy a zásady, dodržují tento kodex a základní pravidla slušného chování a zachovávají ustanovení složených akademických slibů. V těchto mezích uplatňují pak svá akademická práva a využívají akademické svobody.

Respektují lidská práva a základní svobody, mezi nimiž na předních místech stojí právo na život a zdraví, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti, svobody myšlení, svědomí, náboženského vyznání a projevu, i svobody vědeckého bádání a umělecké tvorby. Snaží se předcházet jednání, jež by tato práva a svobody porušovalo.

Ctí svobodu slova a kritického myšlení, samostatného bádání, svobodnou výměnu názorů a informací. Kritiku a alternativní názor uplatňují vždy korektně.

Nevyužívají akademickou půdu pro uplatňování zájmů politických stran a hnutí.

Chrání poslání univerzity zakotvené v jejím Statutu. Nenadřazují nad ně své soukromé zájmy.
Ctí Univerzitu Karlovu a svým jednáním se nedopouštějí ničeho, co by mohlo poškodit její dobré jméno. Jsou si vědomi toho, že ji svým vystupováním, chováním a působením reprezentují navenek.

RNDr. et Mgr. Hana BlochováVážení,

po naší vzájemné korespondenci již necítím potřebu vás o svých metodách detekce a průzkumu dále přesvědčovat, ale rád bych vás zde upozornil, že akty předávání cen „Bludný balvan“, jež váš spolek iniciuje a zaštiťuje, jsou nejen napadáním svobodného vědeckého bádání, vyvázaného ze zastaralých východisek věd, ale též nedodržením Listiny základních lidských práv, a to v následujících bodech:
Hlava první
Obecná ustanovení
1.1. Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.
1.7.1. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena.
1.10.1. Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

1.10.2. Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.

1.10.3. Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.
1.15.1. Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena.

Ing. Jaroslav Růžička


Kam dál?

Proslov při předávání XXIII. Bludných balvanů Sisyfa za rok 2020 Zobrazit

Proslov při předávání XXIII. Bludných balvanů Sisyfa za rok 2020

Slovutní laureáti a jejich fanynky, vzácní hosté, příznivci i odpůrci kritického skeptického myšlení, dámy a pánové!
Út 27. 7. 2021 Přečíst
Zlatý Bludný koviďák v mimořádné covid kategorii jednotlivců za rok 2020 - Jiří Beran Zobrazit

Zlatý Bludný koviďák v mimořádné covid kategorii jednotlivců za rok 2020 - Jiří Beran

Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., za obohacení epidemiologie a medicíny založené na důkazech o nástroje založené na vnuknutí.
Út 27. 7. 2021 Přečíst
Zlatý Bludný balvan za rok 2022 v kategorii jednotlivců - JUDr. Daniela Kovářová Zobrazit

Zlatý Bludný balvan za rok 2022 v kategorii jednotlivců - JUDr. Daniela Kovářová

Český klub skeptiků Sisyfos uděluje zlatý Bludný balvan za rok 2022 v kategorii jednotlivců JUDr. Daniele Kovářové za nenormální právní guláš uvařený nad doutnajícími ostatky rodinného práva.
Pá 12. 5. 2023 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace