Načítám...

Otázky politickým stranám před volbami (Německo).

Při příležitosti blížících se voleb do Spolkového sněmu položila společnost GWUP (Společnost pro vědecké zkoumání paravěd) všem stranám, zastoupeným dnes v parlamentu, 5 otázek, které zajímají širokou veřejnost. Odpovědi stran jsou otištěny v abecedním pořadí. Neodpověděly tyto strany: 90/Zelení, FDP a CSU.


1) Alternativní medicína v Německu uznána?

12.6.1997 bylo Spolkovým sněmem schváleno v rámci změny Sociálního zákoníku doplnění § 135, který v Německu povoluje alternativní medicínské postupy (např. homeopatii a antroposofickou medicínu). Objektivní účinnost terapeutických a diagnostických postupů už nemusí být ověřována podle vědeckých standardů a podléhá nyní hodnocení samotné příslušné zájmové skupiny. Jaké argumenty ospravedlňují dle Vašeho názoru tuto situaci? Nebo byste se zasazovali o zavedení jednotných, vědeckých ověřovacích a schvalovacích kritérií pro všechny postupy, tedy i pro takzvané „alternativně medicínské“?

CDU

Politika by neměla vyvolávat spory mezi školní a alternativní medicínou. Zákonem nemůžeme dostát potřebám a nárokům lidí v případě nemoci. Vždy budou případy, kdy pacienti po dlouholetém marném léčení konzervativními léčebnými metodami byli vyléčeni „outsiderskou medicínou“, i když vědecky to dle kritérií klasické školní medicíny není možné doložit. Proto § 135 ustanovuje, aby se diagnostická a terapeutická prospěšnost vyhodnocovala podle aktuálního stavu vědeckých poznatků v příslušné oblasti terapie. Vyhodnocování nových diagnostických a léčebných metod má provádět v jednotlivých případech spolkový výbor se svými členy z řad lékařů a zástupců pojišťoven.

V současné době je diskutováno povinné zavedení směrnic ((evidenzbasierte Leitlinien), které červeno-zelená spolková vláda u tak zvaných kronikových (chronických?) programů upřednostňuje. CDU sice uznává, že tyto směrnice jsou pro zlepšení kvality péče vhodné, ale v jejich závazném zavedení vidíme pro kvalitu péče i nebezpečí. Prostor pro individuální terapie by se totiž zmenšil, což by mělo nepříznivé důsledky pro péči o pacienty. Terapeutická svoboda lékaře by měla být zachována. Lékař musí v rozhovoru s pacientem hledat terapii pro něj vhodnou a slibující úspěch. Přitom může a má využívat i postupy alternativní medicíny, např. homeopatie. Směrnice naše strana schvaluje jako pomocné prostředky pro orientaci, ale jako Checkliste je odmítá.

PDS

Takzvané interní uznání (Binnenanerkennung) pro alternativní medicínské postupy považujeme za porušení kritérií vědecky zdůvodnitelné medicíny, ze kterého má mít někdo prospěch. Racionální argumenty pro ospravedlnění tohoto uznání nevidíme. Podle našeho názoru je třeba trvale působit proti nebezpečí pronikání paramedicínských praktik v naší zemi. Pro hrazení výkonů ze zákonného zdravotního pojištění musí být obecným předpokladem ověřitelnost kvality, bezpečnosti a účinnosti léku resp. postupu.

SPD

Zdraví je pro každého člověka drahocenný statek. Prvotřídní lékařská péče je proto velmi důležitá. Pro vysokou kvalitu lékařské péče musí být pro všechny pacientky a pacienty finanční prostředky. Odvážné reformy jsou proto potřebné, aby mělo zdravotnictví budoucnost.

Chceme, aby katalog výkonů zákonného zdravotního pojištění zůstal jednotný a zahrnoval potřebné lékařské výkony. Katalog výkonů má odpovídat vědeckým poznatkům a pokroku medicíny. Pro nejdůležitější nemoci budeme poprvé na základě všeobecně uznaných standardů formulovat léčebné postupy. Tyto postupy a doplnění katalogu výkonů má připravit veřejná Instituce nezávislých znalců, aby mohly být na základě vědeckých poznatků definovány standardy kvality ve zdravotnictví. Tento objektivizovaný postup posuzování zahrnuje rovněž takzvané „alternativní“ formy terapie.


2) Hrazení alternativních lékařských postupů a léků zdravotními pojišťovnami.

V současné době hradí některé ze zákonných pojišťoven v rámci ojedinělých modelových pokusů alternativní lékařské terapie a léky, jako akupunkturu, homeopatii a antroposofickou medicínu. Protože účinnost většiny těchto postupů není vědecky doložena a částečně ani doložena být nemůže (tím se musíme vrátit k otázce 1), je tu nebezpečí, že budou za neúčinné postupy a léky promrhány i tak sotva dostačující peníze. Vidíte zde potřebu nějaké zákonné regulace? Nebo schvalujete hrazení výše uvedených alternativních lékařských terapií a léků?

CDU

Vědecky doložená medicína je podstatnou částí plateb ze zákonného zdravotního pojištění. Zvláštní terapeutické směry však nesmějí být zcela vyloučeny. Poskytnout zde potřebné vodítko je úkolem Spolkového výboru lékařů a zástupců zdravotních pojišťoven. V ostatním je CDU toho názoru, že pojištěný má mít větší vliv na rozsah péče. On sám má rozhodnout, zda chce zachovat dosavadní rozsah péče, nebo zda chce přídavné výkony, např. přírodní léčebné postupy, nebo zda chce při současném snížení výše příspěvku výkony zredukovat. Pojištěným bychom měli poskytnout možnost svobodně se o rozsahu výkonů rozhodnout.

PDS

Zásadně musí platit, že výkony, které jdou k tíži zdravotního pojištění, jsou vědecky zdůvodnitelné. Praktické lékařství zahrnuje bezpochyby víc než užitou lékařskou vědu. Nicméně odpovědný lékařský přístup by neměl být odtržen od vědecky ověřitelných poznatků.

Lidské vcítění a vědecká racionalita patří společně k základu, který je zdrojem zkušeností medicíny a kterým se medicína při svém počínání řídí. To podle našeho názoru platí i při vědomí toho, že jako přírodní vědu nelze medicínu chápat samotnou. Poněvadž jejím předmětem je člověk ve zdraví i nemoci, musí medicína využívat např. také poznatky psychologické a sociálně vědecké, metodické a teoretické aby s jejich pomocí našla možnosti pomoci nemocnému člověku. V rukou vědecky myslícího lékaře může být oprávněno a pomoci i využití placebo-efektu resp. sugestivních postupů.

Pod abstraktní střechou alternativních a přírodních léčitelských metod s v německy mluvících zemích nacházejí postupy, které vyžadují diferencované posouzení. Vedle nedoložených resp. komerčně motivovaných slibů vyléčení, které překračují hranici šarlatánství, tam jsou např. dobře prověřená psychoterapeutická opatření. Proto na otázku, zda by alternativní a přírodní léčitelské metody měly být zařazeny do katalogu výkonů, hrazených ze zákonného zdravotního pojištění, nelze odpovědět bez pečlivého posouzení jednotlivých postupů.

SPD

SPD se v rámci těchto směrnic a katalogu výkonů zasazuje o větší konkurenci v pluralistickém zdravotnictví. §§ 2, 33 a 135 Sociálního zákoníku pluralismus v péči o pojištěné zaručují. Metody léčení a léčiva zvláštních terapeutických směrů by měly být zahrnuty do programů zdravotních pojišťoven, pokud je doložena jejich terapeutická efektivita. Zákonné ochranné překážky ve prospěch jedné či druhé metody by neprospěly zájmům pacientů.

Pro zásobování léčivy chceme rovněž zavést nová pravidla. Zdravotní pojišťovny budou vyšší náklady za nově schválená léčiva hradit jen tehdy, pokud nezávislí znalci potvrdí jejich odpovídající užitečnost. Pro rostlinná léčiva připravuje Evropská komise směrnici o „Tradičních léčivech“, která by měla dát šanci na trhu těm phytopharmakům, která nejsou sto překonat překážky klinické studie jako důkazu jejich terapeutické účinnosti.


3) Kontrola psycho- a ezoterického trhu pomocí zákona?

Spolková rada předložila 19.12.1997 návrh zákona o živnostenské činnosti v oblasti pomoci při tíživých životních situacích, který měl psycho- a ezoterický trh lépe regulovat. Tento takzvaný „Zákon o životním poradenství“, podle kterého by služby v této oblasti měli být smluvně fixovány a klienti, hledající pomoc, by měli mít dvoutýdenní právo na odstoupení, nebyl nikdy schválen. Cítíte potřebu podání nového návrhu? Pokud ano, zasazovala by se vaše strana o jeho schválení?

CDU

Obecně řečeno považuje CDU za prospěšné, chránit spotřebitele zákonem. Proto byla vydána jak na evropské, tak na národní úrovni řada odpovídajících zákonů.

Mohlo by být zcela ve smyslu ochrany spotřebitele, podřídit pomoc v tíživých životních situacích, prováděnou jako živnost, přísným pravidlům. V této oblasti se totiž vedle seriozních nabídek nacházejí i nabídky neseriozní.

Takový záměr ale naráží na základní zákonodárné problémy. V případě výše uvedeného návrhu zákona o smlouvách v oblasti živnostenské životní pomoci lze například jmenovat tyto:

Jednoznačné ohraničení smluv, které by zákonu podléhaly a smluv, pro které by měla platit pravidla všeobecná, lze sotva provést. Tím se stává nejasným nejen rozsah platnosti zákona, nýbrž z toho vyplývá i možnost jednoduchým způsobem zákon obcházet.

Vcelku je v této záležitosti zřejmé, zákonodárné úmysly zde narážejí na své hranice. Na to bere CDU zřetel a tak jako předtím se dívá na případný návrh zákona velmi skepticky.

PDS

Úmyslem tehdejšího návrhu zákona bylo, zamezit podvodům sekt a psychoskupin. Tyto skupiny inkasují od lidí, kteří se ocitli v nouzi nebo dokonce v těžké osobní krizi velké sumy peněz za „léčebné metody“, kurzy apod. které údajně mají pomoci.

Problémem tehdejšího návrhu zákona bylo a je dodnes, jak takové praktiky sekt rozeznat od seriozních povolání. Potřeba takového zákona s velkorysou možností odstoupení však dle našeho mínění existuje v každém případě. Není ale jisté, zda řešením by bylo nové podání tehdejšího návrhu zákona.

SPD (k otázce 3 a 4)

Máme v úmyslu i v této oblasti posílit práva spotřebitelů. Pro zákonnou kontrolu psycho- a ezoterického trhu a zákonnou úpravu postupů při přijímání do zaměstnání a testů způsobilosti však dnes neexistují žádné konkrétní úvahy. Budeme sledovat vývoj této problematiky a současně prověřovat, zda jsou omezující úpravy na národní úrovni žádoucí a možné.


4) Zákaz pseudovědeckých testů při přijímání do zaměstnání a testů způsobilosti?

Různé pseudovědecké resp. ezoterické postupy se vyskytují nejen v soukromém životě lidí s jejich souhlasem, ale částečně ezoterické postupy z astrologie, grafologie nebo scientologie využívají i zaměstnavatelé v rámci testů způsobilosti při výběru uchazečů o zaměstnání a to bez jejich vědomí. Použitím takových pro zjištění kompetentnosti prokazatelně nevhodných testů může být lidem způsobena značná újma. Ve Finsku byly proto v minulém roce takové pseudovědecké testy způsobilosti zakázány zákonem. Považujete takovou zákonnou úpravu za potřebnou i pro Německo resp. pro celou EU? Zasazovala by se Vaše strana pro tuto úpravu dle finského příkladu?

CDU

To, co bylo řečeno v odpovědi na otázku 3 platí v zásadě i pro otázku, zda by se měly zákonem zakázat testy způsobilosti u uchazečů o zaměstnání. I zde je problematické určit, které testy lze označit za pseudovědecké a které ne.

K tomu zde přistupuje ještě další hledisko. Záleží nakonec jen na posouzení uchazeče o zaměstnání, zda je ochoten takový pseudovědecký test podstoupit. Za tímto posouzením se totiž skrývá otázka, zda je dotyčný vůbec ochoten pracovat pro podnik, který své pracovníky vybírá pomocí pochybných přijímacích testů. Tuto otázku nemůže zákonodárce zodpovědět.

Proto by asi příslušný zákon jen málo pomohl. Z tohoto důvodu se díváme skepticky na případný zákonodárný záměr.

PDS

Pseudovědecké resp. ezoterické postupy nemají mít místo v testech způsobilosti pro zaměstnání. Je ale možné pochybovat, zda by zákaz zákonem pomohl. I zde je problémem rozlišení. Například datum narození musí v podkladech uchazeče o zaměstnání být a lze sotva zakázat, když firmy z toho vyvozují astrologické závěry.

Jak je tomu s otázkou příslušnosti k nějaké církvi? PDS je zásadně toho mínění, že příslušnost k náboženskému společenství je soukromou záležitostí. Přesto se tyto údaje vyskytují na kartách pro daň ze mzdy kvůli církevní dani a v početných soukromých školkách, nemocnicích, atd. je podmínkou přijetí do zaměstnání příslušnost k jejich církvi. Měl by to všechno zákon zakázat?

V podstatě jsme názoru, že by takové údaje měly být z procesu přijímání do zaměstnání, z posudků a z osvědčení vyloučeny, resp., pokud jde o příslušnost k nějaké církvi nebo náboženské skupině, že jde o soukromou záležitost, do které nikomu nic není. Pochybujeme ale o tom, že zákonný zákaz je zde ten správný prostředek.

5) „Elektrosmog“ – skutečná a domnělá nebezpečí

Četné vědecké studie dosud nemohly prokázat žádná nebezpečí pro zdraví při normálním zacházení s elektromagnetickým zářením. Přesto vládne v části obyvatelstva z elektrosmogu když ne strach tak velká nejistota, do jisté míry živená jistými hlasitými zájmovými uskupeními. Vidí vaše strana potřebu něco podniknout v tématu „elektrosmog“ a obecně v otázce reálných a domnělých nebezpečí? Jakou roli přitom hraje – nejen u tématu „elektrosmog“ - účast vědy a výzkumu na straně jedné a občanských iniciativ na straně druhé, a jak by měly být tyto různé pozice navzájem hodnoceny?

CDU

Pod heslem „elektrosmog“ se na téma „účinky elektromagnetických polí“ vede stále více kontroverzních a emocionálních diskusí. Informace v médiích, částečně protichůdné, o možném zdravotním riziku, jehož příčinou mají být mobilní telefony a vysílače signálu, vyvolávají mezi občany rostoucí měrou nejistotu a obavy. Chybí jim informace o vlivu technologie mobilních telefonů na zdraví, o funkci této technologie a právních podmínkách při zřizování vysílačů signálu.

Při vědomí vzrůstající nejistoty na straně jedné a očekávaného zřizování dalších vysílačů v souvislosti s vývojem technologie UMTS na straně druhé považuje CDU politická jednání za potřebná.

V návrhu, který je ještě v parlamentu projednáván, navrhuje CDU posílení informací obyvatelstvu, plošná měření imisí a zveřejňování naměřených hodnot, označování mobilů, zapojení obcí do jednání o zřizování vysílačů a především zintenzivnění výzkumu otevřených otázek vlivu nízkofrekvenčně pulzované vysoké frekvence na zdraví, a to obzvláště s ohledem na účinky dlouhodobé.

Jsme přesvědčeni, že tímto balíkem opatření z lepších informací pro obyvatelstvo ve spojení s intenzivní účastí vědy a výzkumu a vyšší účastí obcí lze dosáhnout rozumného, všem vyhovujícího řešení.

PDS

Obecně se tématem „elektrosmog“ frakce naší strany ve spolkovém sněmu nezabývala a nezaujala k němu tedy žádné stanovisko. Jiný je ale náš postoj k záření, vyvolávaném zařízeními pro mobilní komunikaci. Do dnešního dne není vědecky jednoznačně objasněno, jestli tato elektromagnetická pole neovlivňují zdraví a zda nemohou vést k těžkým nebo i nejtěžším nemocem. Může být pouze vyloučeno, že by při dodržení hodnot stanovených ve spolkovém předpisu o ochraně před imisemi mohlo dojít k tepelnému poškození tkáně. Jiné biologické vlivy záření ze zařízení pro mobilní komunikaci nemůže dnes věda ani vyloučit ani jednoznačně dokázat.

V září 1999 byl ECOLOG-Institut v Hannoveru pověřen společností T-Mobil, dceřinnou společností německého Telekomu AG, pověřen využít stavu vědeckých znalostí o možných účincích polí mobilní komunikace na zdraví a situaci s ohledem na ochranu zdraví vyhodnotit. Ve své mezitím zveřejněné studii poukázal Institut na četná vědecká upozornění, týkající se ovlivnění zdraví vysokofrekvenčními elektromagnetickými poli, jaká se u mobilní telekomunikace používají a to dokonce při výrazně nižších hodnotách imisí, než které jsou jako hodnoty mezní uvedeny ve spolkovém předpisu o ochraně před imisemi.

Že tyto netepelné účinky na lidské zdraví hrozí, potvrdila i spolková vláda: „Studie na probandech (pokusné osoby?) nevylučují, že i při dodržení mezních hodnot 2 Wattů na kilogram může být lidský mozek ovlivněn ve svých fyziologických reakcích.

PDS z uvedených důvodů a ve smyslu preventivní péče o ochranu zdraví považuje za nezbytné snížit a nově stanovit hodnoty imisí.

SPD

Spolková vláda se v prosinci 2001 po rozsáhlé kontrole rozhodla souhlasit s německou komisí pro ochranu před zářením a zachovat platné maximální hodnoty, uvedené ve Spolkovém zákonu pro ochranu před imisemi. Již při schvalování v roce 1996 probíhala kontroverzní diskuse o možných škodlivých vlivech neionizujícího záření na zdraví. Frakce naší strany ve Spolkovém sněmu se této problematiky opakovaně chopila a požaduje, aby právní úprava odpovídala aktuálnímu stavu vědy, ale i principu preventivní ochrany.

Z iniciativy spolkového ministerstva životního prostředí se uskutečnilo fórum občanů o elektrosmogu, na kterém se o jeho riziku diskutovalo. Na poli „elektrosmogu“ probíhá již léta na národní i mezinárodní úrovni intenzivní výzkum. Byla provedena a interdisciplinárně ověřena šetření epidemiologická, šetření mezi obyvatelstvem, pokusy na zvířatech, buňkách a tkáních. Spolu s prostředky ze tří spolkových ministerstev a provozovatelů zařízení pro mobilní komunikaci máme pro léta 2002 až 2005 k dispozici pro různé směry výzkumu celkem 29 milionů Eur. Je žádoucí najít řešení, které vyhoví oběma požadavkům, t.j. jak využívání zařízení pro mobilní komunikaci, tak minimalizaci zdravotních rizik. Budeme pozorně sledovat, zda se podaří splnit hlavní úkoly jako zintenzivnění výzkumu, zlepšení transparentnosti a informací obyvatelstvu a zda se uskuteční preventivní opatření. Pokud by prováděný výzkum bezpečně potvrdil ohrožení zdraví, budou po dohodě se spolkovou vládou nutná zákonná opatření.

Kam dál?

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace