Načítám...

Výzva České lékařské komoře k  zaujetí stanoviska k  léčitelství a k metodám alternativní medicíny

Věc: Výzva k  zaujetí stanoviska k  léčitelství a k metodám alternativní medicíny

Vážený pane předsedo Vědecké rady ČLK,

v souvislosti se zvýšenou propagací léčitelství i metod alternativní medicíny (AM) v českých médiích, zejména také v České televizi, roste nebezpečí, že nadále poklesne důvěra veřejnosti k vědecké medicíně a lékařům, a že pacienti budou ve zvýšené míře hledat alternativní cesty léčby s rizikem ohrožení jejich zdraví i života. Situace v České republice je z tohoto hlediska nepříznivá zejména proto, že na rozdíl od většiny evropských států naše legislativa tento problém neřeší a ani odpovědné lékařské organizace, ČLS JEP a ČLK, se k léčitelství ani k oblasti alternativní medicíny oficiálně kromě výjimek nevyjádřily. V rozporu se zněním Stavovského předpisu č. 10, Etického kodexu, v jehož kapitole Lékař a výkon povolání, §2 (1) je uvedeno, že „Lékař v rámci své odborné způsobilosti a kompetence svobodně volí a provádí ty preventivní, diagnostické a léčebné úkony, které odpovídají současnému stavu lékařské vědy.....“, zhruba 20% českých lékařů ve své denní praxi používá metody AM (např. homeopatie, čínské medicíny, irisdiagnostiky aj.), které jsou v rozporu s vědeckými poznatky. Lékaři nemají pro svou praxi žádné vodítko, během studia nejsou o této šedé léčebné sféře řádně informováni. Stejné riziko představuje fenomén léčitelství. Léčitelem může být v naší zemi kdokoli, léčit může jakkoli, a pacienti podléhají reklamám léčitelů, aniž by se jim dostalo poučení o možnostech a rizicích jejich léčby od institucí, jejichž úkolem je pečovat o zdraví populace.

Zvlášť riziková je činnost léčitelů a používání metod alternativní medicíny v oblasti nádorových onemocnění. Náš člen, onkolog prof. MUDr. Oskar Andrysek, DrSc. vystihuje situaci následovně, a my s ním souhlasíme:
U nádorových onemocnění bylo v současnosti dosaženo velkého terapeutického úspěchu a dnes více než polovinu nemocných se zhoubnými nádory je možno vyléčit nebo alespoň několikanásobně prodloužit klidovou fázi jejich onemocnění. Samozřejmě, pokud se pacient octne v rukách léčitelů, promešká dobu, kdy by mu bylo možno účinně pomoci a umírá na pokročilé základní onemocnění, jakoby nebyl léčen. Osobním mým názorem je, že neprofesionální zásah léčitelů a používání neúčinných metod alternativní medicíny by snad bylo možno považovat i za trestný čin, protože pacient, důvěřující léčitelům, se často vzdává možnosti účinné terapie, která by mohla úspěšně ovlivnit jeho maligní onemocnění. Myslím, že s naším názorem by měla souhlasit i ČLK a měla by se od těchto nebezpečných nebo neúčinných, často šarlatánských postupů veřejně distancovat a zbavit se tak spoluzodpovědnosti za jejich používání. Měla by také iniciovat jednání o zákonné úpravě této „alternativní“ oblasti medicíny.

Vyzýváme proto Vědeckou radu ČLK, aby se jasně vyjádřila jak k činnosti léčitelů, tak i k hlavním metodám AM. Stanovisko ČLK k tomuto významnému segmentu léčebné péče, státem neorganizované a nekontrolované, by mohlo a mělo být závazné pro přípravu nové legislativy, pro rozhodování Ministerstva zdravotnictví i českých pojišťoven a mělo by iniciovat i adekvátní seznámení studentů lékařských fakult s tímto tématem.

Podle našich názorů není záležitost problematická. Léčitelé nemají zdravotnické vzdělání, nemají možnost zjistit diagnózu choroby a tedy ani možnost zvolit kauzální terapii. Jsme přesvědčeni, že o této základní skutečnosti by měla být lékařská i laická veřejnost explicitně informována. Pokud jde o metody AM, pak převážná většina z nich vychází z iracionálních principů a efekty jejich použití nebyly standardními vědeckými metodami potvrzeny. ČLK zatím vydala jediné takové stanovisko, a to k homeopatii v r.1993 ve znění: “Homeopatie je léčebná metoda, kterou může vykonávat a homeopatické léky předepisovat každý, kdo má oprávnění léčit“, které je z hlediska poznatků o homeopatii nedostatečné, protože se k účinnosti metody nevyjadřuje. Žádáme proto VR ČLK, aby toto stanovisko zrevidovala a aby se jednoznačně vyjádřila k vědeckosti principů a účinnosti i řady dalších metod AM, kde o jejich iracionální povaze není pochyb (např. Vollova elektroakupunktura, biorezonanční metody, irisdiagnostika, detoxikační medicína, psychotronika, resp. všechny metody založené na mylném předpokladu o existenci mimosmyslových kontaktů, a řada metod dalších). Pokud by byly k vyjádření vyzvány příslušné odborné lékařské společnosti, došly by určitě k názoru jednoznačnému. Kritická odborná literatura, zahraniční i domácí, je k dispozici (viz citaci základních recentních pramenů).
K této výzvě v příloze uvádíme stručnou informaci o nedávných televizních pořadech, které ilustrují, jakým způsobem média klamou a matou veřejnost.

Naši výzvu si dovolujeme poslat v kopii na vědomí i dalším orgánům, které jsou za zdraví naší populace zodpovědné a které by se mohly k vypracování stanovisek nebo předpisů a zákonů připojit.

V Praze dne 22. prosince 2011


Komise pro zkoumání alternativní medicíny ČLK
Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc., předseda
Bezručova 91, 430 03 Chomutov
(jiri.hert@tiscali.cz)

Lékařská sekce a výbor Českého klubu skeptiků SISYFOS
Ing. Lenka Přibylová, předsedkyně
Nad Lesem 15, 147 00 Praha 4
(predseda@sisyfos.cz)

Adresát:
Česká lékařská komora,
Vědecká rada, předseda
MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.
Lékařská 2/291
150 00 Praha 5

Adresáti kopie dopisu:
Česká lékařská společnost JEP
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Zdravotnický výbor poslanecké sněmovny ČR
Lékařské fakulty ČR
Rada České televizePříloha:

Stručná informace o dvou recentních televizních pořadech o léčitelství


1. Ta naše povaha česká/ Léčitelé stále na indexu
Pořad ČT2, 24.11., 25.11 a 30.11. 2011
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1100627928-ta-nase-povaha-ceska/411235100011023/video/.

Pořad je přehledem současné situace v oblasti léčitelství. Nejprve se k činnosti léčitelů vyjádřila řada pacientů, pozitivně i negativně. Bylo demonstrováno několik příkladů, kdy léčitelé vyléčili pacienty, i když lékaři naději na vyléčení nedávali. Hlavními postavami pořadu byli MUDr. Josef Jonáš a léčitel Josef A. Zentrich, kteří vedle obhajování léčitelství kritizovali nezájem státu o tuto oblast, neexistující legislativu a kriticky se vyjadřovali i k činností a nízké úrovni dnešních samozvaných nekvalifikovaných léčitelů. Jonáš považuje AM za samostatný obor, který se u nás bohužel nemůže rozvíjet na rozdíl od některých západoevropských států, kde je AM podporována a pojišťovnami i hrazena. Vystoupilo několik dalších léčitelů, kteří informovali o své schopnosti léčit distančně, bez kontaktu s pacientem. Jiný léčitel tvrdil, že každý orgán září svou energii, že léčitel jen sáhne na páteř nebo rameno a hned pozná, kde je příčina. Nepotřebuje Rtg a jiné přístroje. Léčitelé se shodli na tom, že by měli lékaři a léčitelé spolupracovat – „to by bylo vítězství“. Vědeckou sféru zastupovali psychiatři prof. Cyril Höschl, který se vyjadřoval velice tolerantně k léčitelství a nesouhlasil se vzájemnými rozpory mezi vědeckou a alternativní oblastí, a dále MUDr. Jan Cimický, který opakovaně zdůrazňoval, že vedle vědy existují i “věci mezi nebem a zemí“, vědou zřejmě nepostižitelné a že existují lidé, vybavení zvláštním citem (zřejmě senzibilové) a že různé náhodně vybrané čaje také fungují. Zmínil se o příliš velkém sebevědomí západní medicíny, kde nikdo neřekne, že existují i jiné cesty. Mluvčí Ministerstva zdravotnictví Vlastimil Sršeň oznámil, že se v oblasti legislativy, týkající se léčitelství a AM, neplánují žádné změny. Prezident Svazu pojišťoven Ing. Jaromír Gajdáček poté sdělil, že je zdravotnictví vázáno předpisy, kterými se budou pojišťovny nadále řídit. Opakovaně zaznělo, že léčitelství je prastarý fenomén, který bude existovat trvale.

Komentář: Pořad lze charakterizovat jako stručný přehled stavu léčitelství a AM v naší zemi. Hrubým nedostatkem je však naprostá absence jakéhokoli kritického stanoviska ke znalostem a  léčebným možnostem léčitelů a k podstatě, principům a efektivitě metod alternativní medicíny. Pořad vyzněl jako obhajoba a propagace léčitelů a metod AM, zčásti i jako kritika vědecké medicíny, jako ocenění přístupu států západní Evropy k léčitelství, kritika nezájmu českých státních orgánů o tuto sféru i jako snaha o sblížení „alternativní“ léčebné sféry s konvenční medicínou. Z hlediska zásad televizního vysílání je to zcela nevyvážený pořad téměř reklamního charakteru, který rozhodně dezinformuje veřejnost.


2. Pološero/ Síla myšlenky
Scénář: Sylva Legnerová
Pořad ČT1, 29.11. a 6.12. 2011
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10318730018-polosero/211562222000011-polosero-sila-myslenky/video/.

Pořad byl zahájen informací o zřízení Psychoenergetické laboratoře (zal. r.1973 býv. ministrem školství Františkem Kahudou) při Vysoké škole chemicko-technologické za podpory Ministerstva zdravotnictví, která se věnovala výzkumu energie myšlenek. (Myšlenková síla byla v pořadu názorně dokumentována svým účinkem - obrázkem prasknutého zrcadla.) Podle úvodního slova moderátorky Jany Škopové měl pořad odpovědět na otázku, zda různé silové efekty myšlenek skutečně existují. Ze závěru pořadu vyplynulo, že ano. Hlavní osobou pořadu byla léčitelka Eva Kňapová, která se už 6 let věnuje psychotronice. Své schopnosti získala po závažném onemocnění. Dokáže detekovat patologická místa, jejich energii, určit energetickou paměť předmětů i cestu jejich minulých pohybů pomocí automatické kresby V budovách zjišťuje místa, kde se stala vražda, kde tekla krev. Distančně byla schopna vyhledat postrádanou ženu v USA a poznat, že je už mrtvá. (Její schopnosti „dosvědčil“ psycholog PhDr. Oldřich Kalfiřt.) Druhým protagonistou byl Ing. Aleš Rumler, léčitel, konstruktér antén, detektorů a vlnovodů, který se věnuje přenosu myšlenek. Myšlenky mají podle něj různou energii, vyzařující z otevřených dlaní na vzdálenost 8-10 m, což je též zjistitelné pomocí běžné radionické pomůcky, tzv. vlaštovky. Ing. Rumler léčí bezkontaktně, pohybem rukou nad tělem. Sám viděl, jak lze rozbít silou myšlenky sklo i krystaly. Jako další vystupoval v pořadu Rudolf Desenský, léčitel psů, vyškolený v USA v taoistické medicíně. Psům vysílá informace, srovnává jejich auru, naladí energii, po případě přelaďuje kanály na jinou frekvenci a odstraňuje negativní myšlenky propojením energie krystalů s meridiány. Tři pacienti hovořili o případech nevyléčitelného onemocnění, oslepnutí a hrozící amputace nohy (podle lékařů), které vyléčili léčitelé. Eduard Boháč pomocí speciálního přístroje měřil tektonické zlomy, pásy negativní energie, výskyt spodní vody, příčiny chronických chorob. Bylo uznáno, že jako léčitelé vystupují i podvodníci; dostala slovo nešťastná matka, která vlivem falešné vědmy přišla o syna.
Ing. Vlastimil Bažant, předseda České psychoenergetické společnosti se hlásí k odkazu zakladatele „psychoenergetiky“ prof. Kahudy a tvrdí, že výsledky výzkumu prokázaly existenci energie myšlenek, i když je její podstata neznámá. Kahudův bezprostřední pokračovatel Ing. Valdemar Grešík, „mezinárodně uznávaný jasnovidný léčitel“, tvrdil, že vědecky nelze tyto fenomény studovat, protože by to vyžadovalo opakování a statistické zpracování výsledků, což není možné u tak unikátních jevů. Závěrečná myšlenka moderátorky zněla: mentiony (vyslovované jako menšny!) existují, protože nikdo nikdy neprokázal, že neexistují.

Komentář: Pořad je zcela jednostrannou propagací psychotroniky, resp. parapsychologie, obhajobou činnosti někdejší Psychoenergetické laboratoře, vedené prof. Kahudou a jeho pokračovateli, obhajobou existence mimosmyslového vnímání a fenoménů jako jsou telepatie, telekineze a další, a také léčebných úspěchů léčitelů, kteří používají nejrůznější metody, odvozené od parapsychologie. Skutečnost je jiná. Domnělé mimosmyslové fenomény odporují vědeckým poznatkům, byly vyvráceny stovkami nejrůznějších experimentů, které přenosy myšlenek ani léčebné výsledky psychotronických metod nepotvrdily. V pořadu nezaznělo jediné racionální kritické slovo, nebyl pozván jediný zástupce vědecké medicíny, nebyl uveden žádný z běžně dostupných pramenů, které jsou k dispozici a široce známé i v naší republice. Uvedení pořadu v ČT je hrubým prohřeškem proti jejím závazným programovým zásadám. Z hlediska medicíny pořad samozřejmě přispívá ke zvýšení důvěry v léčitele a lékaře, kteří používají „psychotronicke“ (resp. „bioenergetické“ či „biotronické“) metody, a k recipročnímu snížení vážnosti vědecké medicíny se všemi riziky pro pacienty.


Doporučená kritická literatura pro orientaci v AM a léčitelství:
Die andere Medizin (Ed. K. Federspriel, V. Herbst). Stiftung Warentest, Berlin 2005 (5. vyd.)
Singh S., Ernst E.: Trick or Treatment. Bantam Press, London 2008
Heřt J.: Alternativní medicína a léčitelství. Nakl. V. Nosková, Praha 2011
Mornstein V.: Alternativní medicína. Postgraduální medicína 7, 3/2005, 277-281
Mornstein V.: Alternativní medicína a klinicky neověřená terapie v onkologii. Postgraduální medicína 7, 6/2005, 605-609

Kam dál?

Očkování, spalničky a léčba nádorů Zobrazit

Očkování, spalničky a léčba nádorů

V pořadu Máte slovo z 14. 2. 2019 zaznělo ze strany odpůrců očkování tvrzení, že spalničky dokážou vyléčit třeba leukémii. V diskuzích na sociálních sítích se tvrzení rozšiřuje i na další nádory. Jak to tedy je?
Pá 15. 2. 2019 Přečíst
Pozvánka na premiéru biografického dokumentu o Jiřím Grygarovi Zobrazit

Pozvánka na premiéru biografického dokumentu o Jiřím Grygarovi

Za účasti hlavní hvězdy snímku Grygar se odehraje pražská premiéra dokumentárního filmu o fenoménu č...
Út 6. 3. 2018 Přečíst
Petr Brodský Zobrazit

Petr Brodský

Významný představitel skeptického hnutí
Po 23. 5. 2016 Přečíst
Ne, Plandemic není dokumentární film Zobrazit

Ne, Plandemic není dokumentární film

Možná jste již zaznamenali nové video kolující po internetu s názvem Plandemic. Jedná se o rozhovor s viroložkou Judy Mikovits, který ve vás má vzbudit dojem, že Covid-19 je jedná velká, naplánovaná pandemie. Proč se nejedná o dokumentární film, jaké nepřesnosti, polopravdy a lži ve videu jsou a jaké jsou užité techniky pro maximální působivost?
St 13. 5. 2020 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace