Načítám...

Jiří Heřt: Alternativní medicína a léčitelství - Kritický pohled - kniha

Tuto knihu autor věnoval Českému klubu skeptiků SISYFOS, který ji umístil na webovou stránku www.sisyfos.cz k volnému stažení.

Předmluva

Alternativní medicína (AM) a léčitelství se dnes představují veřejnosti jako specifický segment péče o zdraví a životy občanů. Segment jedněmi uznávaný a opěvovaný, druhými neuznávaný a opovrhovaný. V každém případě je to sféra nesmírně zajímavá, pestrá, kontroverzní a plná kuriózních představ, odlišných od principů konvenční medicíny. Naše státní orgány tuto oblast ignorují, lékařské odborné i stavovské společnosti se jí vyhýbají, lékaři mají o podstatě metod alternativní medicíny jen mlhavé vědomosti, léčitelé léčí „mimozákonně“, pacienti jsou zmateni a média přispívají k chaosu neinformovanými zprávami.

Jak se máme v problému „alternativní medicína a léčitelství“ orientovat? Pátráme-li v literatuře, tak najdeme převážně jen díla nekriticky propagující metody AM a její prostředky. Trh je zaplaven „alternativní“ medicínskou literaturou, lékárny jsou přeplněny nejrůznějšími přírodními prostředky, homeopatiky a jinými přípravky, provázenými masivní reklamou. Kritické literatury je minimum. I ve světové literatuře najdeme jen málo zdrojů, které by o alternativní medicíně z obecného i speciálního hlediska informovaly. Zájem lékařů i vědeckých institucí je totiž zaměřen na další rozvoj konvenční medicíny a otázky spojené s alternativními disciplínami se opomíjejí.

Existuje snad jen jeden specializovaný časopis věnovaný kritické analýze metod alternativní medicíny, „Review of alternative medicíne“, a jediná stálá kritická webová stránka, věnovaná AM, www.skepdic.com. Výzkumu a hodnocení metod se soustavně věnují jen ojedinělá pracoviště. Nejvýznamnější z nich je nesporně ústav komplementární medicíny prof. Edzarda Ernsta na univerzitě v anglickém Exeteru, který už publikoval desítky vlastních výzkumů i metaanalýz hodnotících jednotlivé metody AM a který v letošním roce vydal dvě významné publikace o AM. Jedna z nich je přehledem klinických studií, věnovaných metodám AM, druhá pak souborným zhodnocením AM. Jinou nám dostupnou monografií na toto téma je kniha „Die Andere Medizin“, vydaná německou nadací na ochranu spotřebitelů „Stiftung Warentest“, kterou připravily autorky Krista Federspielová a Vera Herbstová spolu s širokým kolektivem odborníků z prestižních německých univerzit. Podílel se na ní i již zmíněný prof. Ernst. Kniha je mimořádně úspěšná, v r.2005 bylo připraveno už 5. vydání. Německá veřejnost má tak dnes k dispozici rozsáhlé dílo, které objektivně zhodnocuje možnosti metod AM a léčitelů, a je jim vodítkem v jejich rozhodování.

Takové dílo v naší republice dnes chybí. Jedinou knižní publikaci na toto téma jsme připravili spolu s řadou spolupracovníků před deseti léty pod názvem „Alternativní medicína a její rizika“. Kniha byla vydána nakl. Grada jen v malém nákladu a je dnes prakticky nedostupná. Český pacient tak nemá k dispozici kritické informace o AM a léčitelství, nemůže posoudit jejich možnosti a zbývá mu jen víra v jejich účinnost. Tuto mezeru chceme nyní vyplnit vydáním nové, rozsáhlejší a podstatně modernizované publikace, která vedle starších metod AM zahrnuje řadu „novinek“ i hodnocení fenoménu léčitelství.

Na rozdíl od předchozího vydání knihu nevydáváme v knižní podobě, ale v podobě elektronické na webu. V době, kdy má téměř každý v našem státě počítač s přístupem na internet a kdy zejména mladší generace pracuje dnes raději s obrazovkou než s knihou, pokládáme toto řešení za vhodnější. Umožníme tak snadný přístup k publikaci daleko většímu počtu zájemců. Naše dílo je volně ke stažení, takže i tomu, kdo dává přednost knize, vyjdeme vstříc. Určitou nevýhodou je, že někteří čtenáři budou pročítat jen některé kapitoly a unikne jim souvislost. Tomu se snažíme předejít tím, že důležité údaje uvádíme opakovaně.

Koncepce této knihy se od její předchůdkyně z r.1995 zřetelně liší. V první části knihy nastíníme problematiku AM. V druhé se věnujeme jednotlivým metodám AM. Zatímco v předchozím vydání jsme se soustředili jen na několik nejvýraznějších zástupců AM, tentokrát podáváme přehled prakticky všech, i okrajových metod AM, které jsou v naší republice nabízeny. Popisy jednotlivých metod, jejích principů i konkrétních diagnostických a terapeutických postupů se snažíme zredukovat na nezbytné minimum, o tom všem lze nalézt podrobné informace v mnoha, někdy rozsáhlých popularizačních knihách od našich i zahraničních „alternativních“ autorů. Soustředili jsme se na hodnocení principů metod AM z vědeckého hlediska, na posouzení jejich možné účinnosti, stanovení hranic účinnosti a na rizika jejich použití. Při popisu metod se držíme jednoduchého schématu: stručná historie, koncept metody, její provádění, její hodnocení, použitelnost, rizika. Určitý problém představuje způsob hodnocení účinnosti. Jsem přesvědčen o tom, že hlavním kritériem by mělo být zhodnocení principu metody a jejích prostředků z hlediska kompatibility s vědeckými zákony a poznatky. Naproti tomu pro prof. Ernsta a také pro poslední vydání výše uvedené učebnice „Die Andere Medicín“ jsou prioritou klinické, především dvojitě slepé studie a metaanalýzy. Protože důraz na takové studie je i ve vědecké medicíně dnešním trendem a vlastně samozřejmostí, akceptovali jsme a při hodnocení zdůraznili i toto hledisko.

Samostatnou kapitolu věnujeme léčitelství, které chápeme, v souladu se zákonem, jako zdravotnickou činnost vykonávanou léčitelem. Je to záležitost speciální,, protože zde nejde o posuzování účinnosti jím používaných metod, ale o posouzení diagnostických a terapeutických možností nekvalifikovaných osob. Téma si zaslouží samostatnou kapitolu, protože jde o fenomén, provázející lidstvo od nepaměti, je však trvale problematický a příčí se jakémukoli zákonodárnému uchopení.

Poslední část knihy je zaměřena obecně na alternativní medicínu jako na svérázný celek. Hodnotíme jej z hlediska vědeckého, lékařského, právního, kulturního i společenského a snažíme se posoudit možnosti vřazení AM do rámce zdravotnického systému.

Vydání takového díla je jistě odvážné, ale snad jsem si to mohl dovolit. Problematice léčitelství a AM se věnuji už téměř dvacet let a za tu dobu jsem se seznámil se všemi jejími aspekty. Jsem si plně vědom toho, že tato kniha, jakkoli o její potřebnosti vzhledem k absenci podobné publikace v naší zemi nepochybuji, vzbudí ve veřejnosti, mezi léčiteli a zastánci alternativní medicíny negativní ohlas. Obliba léčitelů a „alternativních“ metod neustále stoupá, víra v jejich možnosti je u mnohých neotřesitelná a svou roli hraje jistě i ekonomický zájem provozovatelů těchto metod. Vím, že jde o oblast uznávanou a provozovanou i částí lékařů, ale vím také, že názory na ni jsou často ostře protikladné a emotivní a že problém nelze řešit jen z přísně vědeckého, odborného hlediska. Hrají zde roli i aspekty filozofické, psychologické, ekonomické, prestižní. S vědomím tohoto všeho jsem přistoupil k sepsání této knihy a snažil se o maximální objektivitu. Opíral jsem se o všechny dostupné prameny domácí a zahraniční a postavil jsem vedle sebe názory zastánců i protivníků používání AM na účinnost jednotlivých metod.

Na závěr mi dovolte malé přání. Přál bych si, aby si alespoň někdo z těch, kdo mají k vědecké medicíně apriorní nedůvěru a důvěřují jen metodám alternativním, našel k naší knize cestu, aby ji nezavrhl při prvním zklamání, ale aby na chvíli odložil stranou svou víru a použil jiný nástroj k hodnocení alternativní medicíny a našich závěrů, kritický rozum. Přání, aby kniha vyvolala širší diskusi, je možná až příliš troufalé.

Jiří Heřt, autor


Celou knihu v plném znění můžete stáhnout zde.

Kam dál?

Tetyana Obukhanych – další dovolávání se falešného odborníka odpůrci očkování Zobrazit

Tetyana Obukhanych – další dovolávání se falešného odborníka odpůrci očkování

Poskytujeme Vám překlad článku z webu www.skepticalraptor.com. Článek pojednává o osobě Tetyana Obukhanych, která je antivax hnutím považována za odborníka. Přitom jde o dalšího falešného odborníka.
Po 29. 4. 2019 Přečíst
Na návštěvě u léčitele Zobrazit

Na návštěvě u léčitele

Spisovatel Ivan Klíma popisuje své setkání s vyhlášeným léčitelem Jindřichem Pasekou (1928 - 2005). Článek vyšel ve Zpravodaji Sisyfa 3/2004.
Ne 3. 11. 2019 Přečíst
Pozvánka na premiéru biografického dokumentu o Jiřím Grygarovi Zobrazit

Pozvánka na premiéru biografického dokumentu o Jiřím Grygarovi

Za účasti hlavní hvězdy snímku Grygar se odehraje pražská premiéra dokumentárního filmu o fenoménu č...
Út 6. 3. 2018 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace