Načítám...

Proslov při předávání XI. Bludných balvanů Sisyfa za r. 2008

Strouhalova posluchárna MFF UK; Ke Karlovu 5; Praha 2 (16. 3. 2009)

Slovutní laureáti a jejich fanynky, vzácní hosté, příznivci i odpůrci kritického skeptického myšlení, dámy a pánové,

v zastoupení Strašného Sisyfa předstupuji před toto tradiční slavnostní shromáždění již pojedenácté. V předešlé dekádě jsme udělili celkem 60 bludných balvanů a dva exkluzivní diamantové arcibalvany , jak si můžete nalistovat na naší webové adrese www.sisyfos.cz i s příslušným zdůvodněním. Dnes do tohoto seznamu přibude dalších šest.

Snahy o matení české veřejnosti i rozvoj blátivého způsobu myšlení zkrátka neutuchají, takže počátkem letošního roku se na tradiční Tříkrálové schůzi Bludného komitétu Sisyfa, konané netradičně již 3. ledna, sešlo 42 nominací, za něž vděčíme jak členům klubu Sisyfos z celé republiky tak také mnoha sympatizantům, kteří už vědí, kam své nominace posílat.

Pro objektivní posouzení přínosu nominovaných jsme zvolili osvědčený postup. Každý z přítomných devíti členů Komitétu dostal za domácí úkol posoudit vylosované nominace a připravit jejich nezaujaté hodnocení pro II. kolo.

Klíčové druhé zasedání Bludného komitétu proběhlo za přísných bezpečnostních opatření (namátkou: ostřelovači ukrytí za komíny jaderné elektrárny, nízko létající gripeny, civilní agenti převlečení za prodavače zmrzliny a květinářky, radiové rušení rozhlasu a televize do vzdálenosti co by bludným balvanem dohodil, podplacená taxislužba, policejní provokatéři atd.) v hlavním podzemním bunkru Sisyfa na blíže nespecifikovaném místě vojenského újezdu Brdy (kóta 718 ve vzdálenosti necelých 12,5 km od Golčova Jeníkova).

Ve vydýchané atmosféře bunkru napětí stoupalo tím více, čím rychleji se výběr potenciálních laureátů zužoval. Vzduchem létaly nejenom čím dál tím pádnější argumenty, ale i psací a toaletní potřeby nejaktivnějších členů Komitétu. Teplota některých zapálených diskutérů se nevyhnutelně blížila bodu tání slitiny neonu a wolframu. Je s podivem, že za této výbušné situace došlo nakonec k tzv. konsensu, který si ovšem musel předseda Komitétu vyboxovat za použití mírných až vesmírných donucovacích prostředků, schválených Policií ČR.

Demokratické mručení místo klasického hlasování bylo v dusivé atmosféře bunkru sice slyšet jen přidušeně, ale přesto jednoznačně. Stačilo jen několik zlomků sekundy, aby tímto vysoce demokratickým způsobem byli vybráni vítězové, kteří pak od Sisyfa obdrželi zvací dopisy na dnešní slavnostní setkání.

Jak zajisté tušíte, v případě, že jsou nejstatečnější z vyznamenaných mezi námi v sále, budou mít během necelých šesti hodin trvání naší komorní slavnosti možnost převzít diplomy i balvany osobně. Podobně jako v předešlých letech budou pak mít právo na nanejvýš pětiminutový děkovný proslov, protože času není opravdu nazbyt. Ostatním laureátům budou balvany i diplomy deponovány pro pozdější individuální převzetí, ale o jejich poděkování budete dnes bohužel ošizeni.

Zato bych chtěl poděkovat všem, kdo se na přípravě dnešního ceremoniálu podíleli. Především děkuji děkanovi Matematicko-fyzikální fakulty UK prof. Zdeňku Němečkovi za poskytnutí Strouhalovy posluchárny pro bludnou slavnost, ale dík patří také všem členům Komitétu i výboru Sisyfa jakož i našim příznivcům za aktivní pomoc při organizaci a zajištění programu dnešního podvečera. Děkuji také laureátům, že svou usilovnou činností dávají smysl existenci Bludného komitétu Sisyfa a vám přítomným v posluchárně, že jste poctili laureáty i nás svou (převážně dobrovolnou) účastí.

Protože dnešním dnem vstupujeme do druhé dekády naší bludné iniciativy, nebude na škodu, když se poněkud ohlédneme za spouští, kterou jsme během první dekády za sebou zanechali. Zpočátku nás sdělovací prostředky i veřejnost víceméně ignorovali, protože po obnovení svobody projevu v Česku se většina lidí domnívá, že je dovoleno cokoliv ("anything goes", jak zní v latině heslo postmoderny) a všechno je všem jedno, takže fakticky na ničem nezáleží.

Nicméně každá cena, tou Nobelovou počínaje a našimi Bludnými balvany konče, si vytváří svůj obraz ve veřejnosti na základě renomé, které mají příslušní laureáti. Domnívám se, že právě tato okolnost, doložená archivem laudatií nositelů Bludných balvanů, způsobila, že nás nejenom sdělovací prostředky a ctěná veřejnost, ale i samotní přívrženci esoteriky a všelikých pavěd nemohou tak docela přehlédnout. Když jméno našeho klubu vygooglujete, dostanete přes 3,5 tisíce odkazů - to se nedá v rozumném čase ani prolistovat.

Ostatně zájem, kterému se Sisyfos i Bludné balvany těší u odpůrců Sisyfa a příznivců pavěd, to zřetelně a objektivně potvrzuje. Následující autentické (neopravené) citáty z naší loňské korespondence hovoří za všechno:

Tak např. náš zahraniční dopisovatel M.H. nám děkuje, že jsme mu rozšířili obzor, takto:
"Ďakujem za to, že ste poukázali pri udelovaní svojich balvanov na ľudí, ktorých vnímam ako skutočne zaujímavé osobnosti. Možno, keby nebolo vás ani by som nevedel, že existujú. Teší ma, keď vidím ich činnosť a ešte viac ma teší, že sa táto činnosť rozrastá a naberá na sile."

Trochu tvrdě, ale zajisté spravedlivě, nám V.M. připsal odpovědnost za úmrtí slavného spisovatele, vynálezce a vizionáře Arthura Clarka:
“Z tisku jsem se dozvěděl o skandální cenzuře fantastiského publicistického pořadu Detektor, zaviněné mimo jiné nespokojeným mrmláním Vás, sucharů bez fantazie. Tím se do jiného světla dostává nečekané včerejší úmrtí spisovatele vědecké fantastiky Arthura C. Clarka. Selhalo mu srdce když se to dozvěděl."

Výtečný pozovací talent osvědčil šéfredaktor internetového magazínu Osud (stříbrný Bludný balvan za r. 2002) Jiří Mašek, když napsal:
"Věda je v tuto chvíli zcela odstřižená. Bohužel. Nebo možná bohudík, když se na ty tvory, často fyzicky i psychicky deformované, díváte..."

Dopisovatel s příznačným jménem Svoboda dal průchod svému rozhořčení vůči mně osobně takto:
"Fuj hanba ti soudruhu! Ukonči již své působení proti nevědeckému myšlení, neb se ti stane něco hrozného. Odplata se již blíží."
To víte, že po tak upřímném varování přemýšlím, zda mi tento svobodomyslný muž odplatí viklající se českou korunou, anebo spíše tvrdými rubly.

A nakonec jedna perlička od Ing. Z.E., padající rovněž přímo na mou šedivou hlavu:
"Přednášel jsem na mnoha zahraničních univerzitách ve všech "lidově demokratických" státech a jednou na univerzitě v Cambridge. I tam jsem po večerech zejména pohledné posluchačky seznamoval se svým proutkem, tehdy ještě těžkým 15 g, zatímco dnešní je daleko citlivější a váží jen 5 g. Napsal jsem o tom článek do 21 století, nebyl přijat - nehodil se panu Grygarovi."

Avšak zanechme v této chvíli plné očekávání vzpomínek na minulost a obraťme se jako správní jasnovidci k budoucnosti. Považuji za svou povinnost upozornit, že příznivcům pavěd všeho druhu zbývá jen necelý rok na získání Ceny nadace předního amerického skeptika Jamese Randiho, kterou vypsal v r. 1998 - právě tehdy, když jsme si my začali s Bludnými Balvany. Cenu spojenou s finanční částkou 1 milion dolarů získá ten, kdo objektivně prokáže existenci kteréhokoliv paranormálního jevu.

V minulých letech se Cenu pokoušelo získat už více než tisícovka zájemců, ale pohříchu bezúspěšně. Přitom Randi osobně vyzýval význačné světové astrology, léčitele, jasnovidce, proutkaře atd., aby se o Cenu ucházeli, když mají podle sdělovacích prostředků tak znamenité výsledky. Protože se však právě hvězdy tohoto byznysu testování vyhýbají, rozhodl se Randi počátkem loňského roku uzavřít tuto soutěž ke dni 6. března 2010, takže prosím neváhejte a přihlaste se včas! (viz www.randi.org/site/index.php/1m-challenge.html)

Ono totiž obecně už mnoho času nikomu nezbývá. Podle souhlasného mínění mnoha prvotřídních jasnovidců, astrologů a podobné chásky nás zahubí ostré spuštění obřího urychlovače LHC v mezinárodní laboratoři CERN, v němž vznikne černá díra, postupně pohlcující celou Zemi a následně i vesmír. Pro případ, že by se to zlotřilým částicovým fyzikům nezdařilo, tak číhá v záloze další definitivní konec světa vinou Mayských fušerů, kteří před koncem I. tisíciletí našeho letopočtu nedokázali dopočítat svůj kalendář dál než do 21. 12. 2012, což přivodí zkázu všehomíra jedním vrzem. S tímto názorem ostatně souhlasí celebrity vyznamenané už v minulosti Bludnými balvany, konkrétně Stanislav Brázda (2001) a Erich von Däniken (2006), což důvěryhodnost předpovědi zajisté zvyšuje.

Naši laureáti totiž obecně nikdy nepochybují, pouze se často mýlí, jak dokázal mimořádně přesvědčivě nositel Diamantového arcibalvanu Doc. Ing. Antonín Baudyš, CSc., když v r. 2001 prohlásil, že americký prezident G. W. Bush zemře do konce r. 2003, protože vinou nepříznivé konjunkce Jupiteru se Saturnem bude čelit kritické situaci mezi prostředkem a koncem r. 2003. Doslova řekl toto: "I can't say whether Bush will die naturally or whether he will be assassinated. I don't want to comment on whether it will be linked to terrorism. Astrology only predicts the environment for situations that can lead to concrete events." Nedivte se, že od té doby berou Američani nás Čechy velmi vážně!

Ať tak či onak, je zřejmé, že Bludné balvany, udělované v příštích letech 2010 - 2012 budou naší labutí písní. Právem se táži, zda bychom neměli koncem března r. 2012 náš Bludný komitét rozpustit, protože sbírat další nominace těsně před koncem světa není přirozeně moc racionální.

Nezávisle na těchto chmurných vyhlídkách bych kvůli osvěžení paměti rád zmínil závěrečné šesté ustanovení Statutu BlB:

"Na udělení Ceny není právní nárok. Proti udělení Ceny není odvolání ani slitování. V případě, že oceněný jednotlivec získá posléze Nobelovu cenu, je povinen svůj Bludný balvan vrátit výboru Sisyfa, jenž musí jmenovaného vymazat z rejstříku laureátů Ceny a tvrdit, že nikdy vyznamenán nebyl."

Po této poslední výstraze prohlašuji ceremoniál předávání Bludných balvanů Sisyfa za výkony v r. 2008 za zahájený.

Jiří Grygar
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Strašného Sisyfa, v.r.

Fotografie z předávání XI. Bludných balvanů Sisyfa

Kam dál?

Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2021 - Zdravé fórum a spol. Zobrazit

Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2021 - Zdravé fórum a spol.

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii družstev za rok 2021 získává zlatý Bludný balvan Zdravé fórum, z.s., a spol. za obohacení Public Health o cherry picking, datovou magii a konspirační teorie vůbec.
Pá 27. 5. 2022 Přečíst
Zlatý Bludný koviďák v mimořádné covid kategorii jednotlivců za rok 2020 - Jiří Beran Zobrazit

Zlatý Bludný koviďák v mimořádné covid kategorii jednotlivců za rok 2020 - Jiří Beran

Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., za obohacení epidemiologie a medicíny založené na důkazech o nástroje založené na vnuknutí.
Út 27. 7. 2021 Přečíst
Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2020 - Robert Frischer a Univerzita Hradec Králové Zobrazit

Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2020 - Robert Frischer a Univerzita Hradec Králové

Doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D., a Univerzitě Hradec Králové za originální a výpočty téměř podpořené chápání procesů probíhajících v nanostrukturních materiálech.
Út 27. 7. 2021 Přečíst
Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2020 - Jan Válek Zobrazit

Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2020 - Jan Válek

PhDr. Jan Válek, Ph.D. za vedení a podporu kvalifikační práce, která má za cíl zavedení výukové látky plné diagnostických bludů.
Út 27. 7. 2021 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace