Načítám...

Odpovědi na naši výzvu České lékařské komoře

Koncem prosince jsme rozeslali České lékařské komoře a v kopii několika dalším institucím (Česká lékařská společnost JEP, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Zdravotnický výbor poslanecké sněmovny ČR, všechny Lékařské fakulty ČR, Rada České televize a Česká stomatologická komora) výzvu k zaujetí stanoviska k léčitelství a metodám alternativní medicíny. Do dnešního dne, 8.2.2012, na ni odpověděly jen Ministerstvo zdravotnictví, 1. lékařská fakulta UK a Rada České televize. Projednání na Vědecké radě přislíbila Česká stomatologická komora. Ostatní orgány, včetně hlavního adresáta, České lékařské komory, nepotvrdily ani přijetí naší výzvy. Česká lékařská komora na naši výzvu zatím reagovala tak, že na svém webu zveřejnila Stanovisko VR ČLK k neověřeným léčitelským postupům v onkologii (http://www.lkcr.cz/aktuality-322.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_99301), ovšem nenapsala v něm, že reaguje na naši výzvu a dosud se nám oficiálně nevyjádřila.

Z výsledku výzvy je zřejmé, že většinu oslovených orgánů problém používání pseudovědeckých neúčinných a nebezpečných metod AM nezajímá, ačkoli za něj nesou přímou odpovědnost. Ministerstvo zdravotnictví odmítá respektovat vědecký přístup k medicíně a vážně se zabývat tímto problémem, z odpovědi děkana 1. LF UK v Praze vyplývá, že fakulta nadále ponechá své studenty bez jakékoli informace o tak rozsáhlé diagnostické a léčebné sféře jakou je alternativní medicína a léčitelství. Rada České televize vyčká stanoviska ostatních oslovených.
Odpovědi těchto tří institucí jsou natolik zajímavé, že je přetiskujeme v plném rozsahu spolu s našimi reakcemi na ně.
Výsledky výzvy ještě nechceme uzavírat, ale z dosavadních (ne)odpovědí lze učinit jen jediný závěr, že naše zdravotnické a školské instituce nemíní respektovat požadavky našich zákonů, aby se naše zdravotnictví řídilo vědeckými poznatky a naše medicína se mohla považovat za „evidence based“.


Odpověď Ministerstva zdravotnictví ČR (10. ledna 2012, Č.j. 83677/2011)

Vážený pane Zlatníku,
zaslal jste Ministerstvu zdravotnictví (dále jen ministerstvo) kopii otevřeného dopisu Českého klubu skeptiků SISYFOS s výzvou k zaujetí stanoviska k léčitelství a k metodám alternativní medicíny.
Za MZ sdělujeme následující:
Léčitelé nemají v zákonech České republiky žádnou oporu. Ze živnostenského zákona byli vypuštěni, v zákonech resortu zdravotnictví být nemohou, protože nejsou zdravotnickými pracovníky se zdravotnickým vzděláním. Stát takto deklaruje, že činnost léčitelů je nežádoucí a nezákonná. V právních předpisech nejsou definováni a žádná oprávnění k jejich činnosti neexistují. Má-li žadatel vzdělání a příslušné znalosti v některých oblastech, jako jsou léčivé byliny, zdravá výživa a správná životospráva, může se registrovat v režimu živnostenského zákona jako poradce pro dobrou výživu, pro rekondici apod. Jestliže někdo zjistí, že se pod touto rouškou schovává „léčitel“ slibující léčbu a úzdravu, což je výsostnou činností zdravotnických pracovníků, musí se obrátit na nejbližší živnostenský úřad nebo na Ministerstvo průmyslu a obchodu s žádosti o prošetření a případné uložení sankcí.
Nekonvenčními metodami zmíněnými v zákoně o veřejném zdravotním pojištění a v zákoně o léčivech jsou pouze akupunktura a homeopatie.
Vědecký podklad homeopatie není doložen, ale ministerstvo ji nepokládá za pacientům škodící nebo jinak nebezpečnou, protože je poskytována pouze zkušenými lékaři, kteří jsou zároveň odborně způsobilými pro poskytování zdravotní péče v souladu se všemi právními předpisy platnými v současné době v oblasti zdravotnictví a v souladu s celoevropsky i celosvětově uznávanými doporučenými postupy, a za poskytovanou zdravotní péči nesou svoji odpovědnost. Za této situace neexistuje relevantní důvod pro zákaz této činnosti, ministerstvo jí pouze nedeklaruje žádnou podporu.
Akupunktura vědecký podklad nepostrádá a opět ji v ČR může poskytovat pouze samostatně působící lékař, tj. lékař s dosaženou kvalifikací v některém specializovaném oboru dle zákona č. 95/2004 Sb. o zdravotnických povoláních, lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Aby mohl mít při registraci svého nestátního zdravotnického zařízení v rozsahu poskytované zdravotní péče (§ 3 zákona č.160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, v platném znění zapsánu vedle své specializace i akupunkturu, musí při registraci doložit potvrzení o absolvování kurzu akupunktury v Institutu pro další vzdělávání ve zdravotnictví.
Jestliže někdo zjistí, že některý zdravotnický pracovník nepostupuje v souladu se svou povinností danou zákonem, tj. „vykonávat svou povinnost svědomitě a v rozsahu a způsobem, pro něž zásady určuje ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s profesními organizacemi“ (dosud platný zákon č. 20/1966 Sb.) nebo „poskytovat zdravotní služby, ke kterým získal odbornou nebo specializovanou způsobilost podle jiných právních předpisů, v rozsahu odpovídajícím jeho způsobilosti, zdravotnímu stavu pacienta, na náležité odborné úrovni a řídit se etickými principy“ (zákon č 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, účinný od 1. dubna 2012), měl by podat stížnost k České lékařské komoře a zdravotnímu odboru krajského úřadu, u kterého je zdravotnické zařízení registrováno.
V dubnu t.r. vstoupí v platnost ještě zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, který se v Hlavě III věnuje ověřování nových postupů použitím metody, která dosud nebyla v klinické praxi na živém člověku zavedena. V § 33 je stanoveno, že „Na živém člověku lze provádět ověřování nových postupů v oblasti preventivní, diagnostické a léčebné péče nebo biomedicínského výzkumu spojeného se zdravím a jeho poruchami použitím metody, která dosud nebyla v klinické praxi zavedena (dále jen „nezavedená metoda“), pouze za podmínek stanovených tímto zákonem.“ Přičemž za nezavedené metody se nepovažují metody zavedené do klinické praxe v některém ze států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci a modifikace již zavedených metod, jejichž použití nemá nepříznivé účinky na zdravotní stav pacienta.

S pozdravem MUDr. Helena Sajdlová
ředitelka oboru zdravotních služeb


Naše reakce MZ (17. ledna 2012)

Ministerstvo zdravotnictví ČR
k rukám MUDr. Heleny Sajdlové

Vážená paní doktorko,
děkujeme Vám za Vaši obsáhlou odpověď na naši otevřenou výzvu k zaujetí stanoviska k léčitelství a k metodám alternativní medicíny.
Vaše odpověď bohužel plně potvrzuje naše obavy, že Ministerstvo zdravotnictví ČR si neuvědomuje vážnost a rizikovost současné situace v oblasti péče o zdraví populace.
Pokud jde o léčitelství, Váš popis současného stavu legislativy je správný, ale cílem naší výzvy bylo, aby Ministerstvo a vedoucí lékařské organizace se neomezovaly na nepřímou deklaraci, „že činnost léčitelů je nežádoucí a nezákonná“, ale aby o tomto stanovisku explicitně a široce informovaly odbornou i laickou veřejnost. Důvody, proč tento logický požadavek Ministerstvo odmítá, jsou nesrozumitelné. K tomu dodejme, že postavení léčitelství mimo zákon neznamená, že je protizákonné a že lze proti němu zasáhnout sankcemi.
Názor Ministerstva na používání homeopatie lékařem pokládáme za nesprávný. Homeopatie není v četných kurzech, jimiž prošlo už několik tisíc lékařů, vykládána jako specificky neúčinná metoda bez vědeckého ověření jejích principů, ale jako efektivní a účinná metoda. Homeopatie, používaná lékařem s tímto přesvědčením, není bez rizika. Podstatné ovšem je, že souhlas Ministerstva s používáním homeopatie v medicíně je v rozporu jak se zněním Zákona o péči o zdraví lidu No.20/1966, podle nějž „Zdravotní péči zajišťují státní, obecní, fyzické a právnické osoby v souladu s dostupnými poznatky lékařské vědy“, tak s Etickým kodexem České lékařské komory i požadavky „evidence based“ medicíny.
Postoj Ministerstva k homeopatii nelze akceptovat i proto, že se stejným zdůvodněním by bylo možno obhajovat používání desítek jiných pseudovědeckých a esoterických metod alternativní medicíny lékařem.
O vědeckém podkladu akupunktury má Ministerstvo zřejmě mylné informace. Žádný z principů čínské medicíny a akupunktury vědecký podklad nemá, jak si lze snadno ověřit v zahraniční i české odborné literatuře.
Jsme přesvědčeni, že současná situace, kdy Ministerstvo zdravotnictví odmítá respektovat vědecký přístup k medicíně a vážně se zabývat problémem alternativní medicíny, je dlouhodobě neudržitelná a že se Ministerstvo bude muset této otázce věnovat podobně jak je tomu v převážné většině států Evropy a světa.
S pozdravem
Ing. Lenka Přibylová
předsedkyně Českého klubu skeptiků SISYFOS

Prof.MUDr. Jiří Heřt, DrSc.
předseda Lékařské sekce ČKS SISYFOS a
předseda Komise pro zkoumání AM ČLK


Odpověď děkana 1. LF UK v Praze (3. ledna 2012, č.j. PID:12-00124)

Vážení kolegové,
dovolujeme si reagovat na otevřený dopis – výzvu ČLK s žádostí o zaujetí stanoviska k léčitelství a k metodám alternativní medicíny.
1. LF UK vzdělává své studenty v metodách diagnostiky a léčby, které se odvíjejí od stávajícího vědeckého poznání. Nepopíráme při tom, že některé alternativní postupy mohou mít příznivý vliv na vývoj onemocnění, avšak lékaři jsou ve výkonu své praxe vázáni postupy, označovanými lege artis, které jsou shrnuty v doporučeních odborných společností. Všechna toto doporučení jsou formulována především tak, aby v první řadě nedocházelo k poškozování nemocného, tedy na principu „primum non nocere“. Doporučené metody diagnostiky a léčby pacientů musí být v drtivé většině případů prováděny metodami „evidence based medicíny“.
Bohužel, musíme konstatovat, že většina alternativních a léčitelských postupů nemá oporu ani v objektivním poznání mechanismu jejich účinku ani v ověření jejich účinnosti a bezpečnosti adekvátně vedenými studiemi. Jejich aplikace v praxi pak bohužel nezaručuje, že nemůže dojít k poškození nemocného. Tím v žádném případě nechceme říci, že by měly být paušálně odmítnuty nebo zavrženy. Jejich aplikace do praxe lékařů by však měla respektovat stejná pravidla, jako metody tzv. západní medicíny, a stejné regulace jako zavedení jakéhokoli nového léčiva do klinické praxe. Vzhledem k tomu, že jedním z poslání lékařských fakult je i výzkum, neodmítáme ani náš možný podíl na zkoumání takových postupů tak, aby byl objasněn podklad potenciálních příznivých vlivů alternativní medicíny.
1. LF UK se však zásadně staví za objektivní informováni naší laické i odborné veřejnosti tak, aby nemohlo docházet k poškozování nemocných neověřenými a někdy i podvodně aplikovanými alternativními postupy.

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,
děkan 1. lékařské fakulty UK v Praze


Naše reakce děkanovi 1. (17. ledna 2012)

Vážený pan
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
děkan 1.lékařské fakulty UK v Praze

Vážený pane děkane,
jsme rádi, že jste reagoval na naši výzvu a že jste stanovisko Vaší fakulty předal i Vědecké radě České lékařské komory.
Plně se ztotožňujeme s Vaším postojem k obecným principům vzdělávání studentů lékařské fakulty i základním principům „evidence based“ medicíny Oceňujeme také, že se Vaše názory na alternativní postupy a jejich hodnocení kryjí s názorem naším.
Bohužel ve Vaší odpovědi postrádáme konkrétní vyjádření, jaké kroky v uvedeném směru hodláte učinit. Naši výzvu jsme formulovali tak, aby bylo zřejmé, že nestačí souhlasit s obecnými zásadami vědecké medicíny, ale že pokládáme za nutné jednoznačně zhodnotit principy a účinnost konkrétních metod alternativní medicíny, že je nutné o výsledku hodnocení informovat veřejnost a především informovat studenty a v rámci postgraduálního studia i lékaře o teoretických základech EBM, pseudovědeckém charakteru většiny metod alternativní medicíny i o jejich specifické neúčinnosti. Ve většině západních států, např.v USA, Anglii, Německu je informování studentů zařazeno do povinného kurikula řady lékařských fakult, ať už v podobě samostatného předmětu nebo vložením jednotlivých metod do rámce odpovídajícího oboru.
Je stěží pochopitelné, že 1. lékařská fakulta UK v Praze nadále ponechá své studenty bez jakékoli informace o tak rozsáhlé diagnostické a léčebné sféře, jakou je dnes alternativní medicína s desítkami jejích neúčinných a zčásti i rizikových metod.
Pokud jde o veřejnost, je zbytečné „stavět se zásadně za informování laické veřejnosti“. Smysluplné by bylo, kdyby se Lékařská fakulta na takovém informování také podílela.
Vaše odpověď nás tedy značně zklamala. Uvítali bychom, kdybyste ještě zvážil, zda Vaše fakulta zůstane pouze u zdrženlivého postoje

S úctou

Ing. Lenka Přibylová
předsedkyně Českého klubu skeptiků SISYFOS

Prof.MUDr. Jiří Heřt, DrSc.
předseda Lékařské sekce ČKS SISYFOS a
předseda Komise pro zkoumání AM ČLK


Odpověď rady České televize (16. ledna 2012, č.j. 16/12)

Vážený pan
Čeněk Zlatník, …

Vážený pane,
potvrzuji příjem Otevřeného dopisu týkajícího se metod alternativní medicíny, seznámím s ní Radu České televize a předpokládám, že vyčká odpověď institucí, jimž byl dopis adresován.
S pozdraven za Radu české televize
doc. PhDr. Milan Uhde, předseda Rady České televize

Kam dál?

Čeští skeptici - Kdo jsou a co chtějí Zobrazit

Čeští skeptici - Kdo jsou a co chtějí

Čeští skeptici s podtitulem Kdo jsou a co chtějí jsou především knihou humoru a údivu nad tím, co vš...
So 22. 8. 2015 Přečíst
Nanoroušky a taky-nanoroušky Zobrazit

Nanoroušky a taky-nanoroušky

Článek se pokouší vysvětlit, co jsou roušky z nanovláken, a čím se liší od běžných textilních roušek – a to na popud reportáže ČT v pořadu Černé ovce. Reportáž monitorovala dovoz běžných textilních roušek z Vietnamu, které byly s pomocí technické zprávy doc. Ing. Frischera, Ph.D., označeny klamavým označením nanoroušky. Článek se pokouší vysvětlit, že analýza tkaniny roušky pomocí elektronového mikroskopu, byť provedená odborníkem na kybernetiku a digitální zpracování obrazu, je metodicky zcela zcestná. Záchyt mikroskopických částic na roušce se řídí zcela jinými zákony fyziky než je běžná laická představa síta, kterou částice v závislosti na své velikosti buď projde nebo neprojde.
Čt 10. 12. 2020 Přečíst
Očkování, spalničky a léčba nádorů Zobrazit

Očkování, spalničky a léčba nádorů

V pořadu Máte slovo z 14. 2. 2019 zaznělo ze strany odpůrců očkování tvrzení, že spalničky dokážou vyléčit třeba leukémii. V diskuzích na sociálních sítích se tvrzení rozšiřuje i na další nádory. Jak to tedy je?
Pá 15. 2. 2019 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace