Načítám...

VI. Skeptikon, Boskovice 19.6.-21.6. 2009, anotace přednášek, doprovodný program

KLUB SISYFOS - Český klub skeptiků
ve spolupráci s Kulturními zařízeními města Boskovice

pod záštitou starosty města Boskovice
ing. Jaroslava Dohnálka


pořádá setkání SKEPTIKON 2009

SOBOTA 20. června 2009 od 13.00 do 18.00

KINO PANORAMA, BOSKOVICE
kpt. Jaroše 15

Moderátorem setkání Skeptikon 2009 bude pan Ing. Karel Pavlů

Součástí akce je i doprovodný program (pátek až neděle)

PROGRAM PŘEDNÁŠEK:

13.00 Z A H Á J E N Í
Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.
„Ekologické zemědělství a geneticky modifikované organismy“


================================================================
Ekologické zemědělství a geneticky modifikované rostliny.
Prof.RNDr. Zdeněk Opatrný CSc.
Katedra fyziologie rostlin, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Anotace

Filosofie i praxe tzv. ekologického zemědělství (resp. organic farming) se utvářely jako vcelku logická, přirozená reakce samotných pěstitelů/chovatelů i spotřebitelské veřejnosti na zřejmé neduhy intensivní konvenční zemědělské výroby. Extrém masivní aplikace průmyslových hnojiv či pesticidů při pěstování kulturních plodin byl však v případě EZ nahrazen extrémem opačným - žádná "anorganická" hnojiva, leda drcené horniny, žádné pesticidy - vyjma biopesticidů. A také žádné využívání moderních produktů šlechtění rostlin, pokud nebyly získány "přirozeně" - tedy křížením či mutagenezí, ale přímým genovým přenosem (transgenozí). Vedle původních teoretických základů filozofických (biodynamické zemědělství) proklamují zastánci EZ také nespornou "zdravost" a "ekologickou prospěšnost" svých technologií i produktů.

Přednáška naprosto nemá za cíl zlehčovat morální motivace EZ, ani popírat víru jeho zastánců v účinnost různých magických či homeopatických prostředků , jež ortodoxní EZ doporučuje. Hodlá však dokumentovat na příkladech současné znalosti biologie rostlin či moderní praxe (precizní zemědělství), že zejména využití různých typů geneticky modifikovaných rostlin je zcela slučitelné s hlavními cíli EZ. Vede k výrazné ochraně životního prostředí (snížení spotřeby či naprostá eliminace některých pesticidů), k přípravě skutečně zdravých a "ještě zdravějších" (biofortifikovaných) potravin, k snížení zátěže planety skleníkovými plyny, k rychlejší eliminaci hladu či podvýživy v zemích třetího světa. Námitky vůči využívání GMO (Geneticky Modifikovaných Organizmů) jsou jen zčásti odrazem neznalosti principů jejich původu a vlastností - mnohem více však nástrojem nehumánní politicko- ekonomické hry, zejména v evropském prostoru. Nebuďme jejími snadno manipulovatelnými figurkami.


================================================================
Prof. Opatrný (1941) absolvoval PřFUK v roce 1963, promoval z oborů biologie a chemie a vzápětí nastoupil svoji budoucí vědeckou dráhu v Ústavu experimentální botaniky ČSAV v Praze. Výzkum biologie rostlin v té době začínal využívat nové pokusné modely - rostliny a rostlinné buňky pěstované "ve zkumavce" - in vitro. Studium mechanizmů růstu a vývoje rostlin se během let propojilo i s formováním teoretických základů jejich moderního šlechtěni. Výsledkem byl vznik oboru s dalekosáhlým praktickým využitím - rostlinných biotechnologií. Laboratoř v ÚEB se stala jedním z prvých metodických center tohoto oboru nejen v rámci ČSR.

Právě ony aplikační možnosti vedly přednášejícího v roce 1988 ke změně zaměstnání - přešel se svým týmem do nově budovaného Biotechnologického centra v ústředním zemědělském pracovišti, Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni. Pracoval tam dalších osm let, po určitou dobu odbor biotechnologií i vedl - ale jak obliba práce výchovně-pedagogické, tak přece jen daleko větší zájem o základní výzkum jej motivovaly k převzetí vedení katedry fyziologie rostlin na "mateřské" fakultě UK. V současnosti tam vede pracoviště "buněčné biologie a biotechnologie rostlin", zabývající se i přípravou a využitím geneticky modifikovaných rostlin.

Ještě stále přednáší, vědecky pracuje, publikuje, vychovává studenty a mladé vědce - a těší jej také seznamovat populární formou s tajemstvími i poznatky biologie rostlin i veřejnost (Univerzita třetího věku, Univerzita volného času a p.) a zejména mladou generaci studentů středních škol.
Na mezinárodní úrovni je již řadu let zástupcem České republiky v evropském programu COST/ESF (Cooperation in Science and Technology/ European Science Foundation), ve výboru Food and Agriculture.14.30
Prof. MUDr. Oskar Andrysek, Dr.Sc.
„Nádorová onemocnění - současný stav znalostí, jak léčit a zneužívání léčiteli"


================================================================
Rakovina je lidové označení skupiny onemocnění, jejímiž společnými vlastnostmi je neregulovaný růst původně normální tkáně, potom tzv.metastazování a většinou končí neléčena smrtí. Už samo toto slovo vyvolává v lidech strach, přičemž zhoubná nádorová onemocnění tvoří více než třetinu příčin úmrtí. Pro pochopení, jak lze tato onemocnění léčit a dnes už ve více než 50% vyléčit, je třeba se alespoň základně poučit o tom, co je zhoubný nádor, jak se vyvíjí, co je příčinou vzniku zhoubného nádorového bujení, jak ho lze rozpoznat a jaké jsou dnes možnosti léčení.Tato znalosti jsou taky nezbytné pro pochopení a odlišení od neúčinných léčitelských metod, využívajících strachu a nevědomosti potenciálních klientů, či spíše zákazníků. Činnost léčitelů s ohledem na neúčinnost jejich postupů považuji v mnoha případech za zločin napomáhání k vraždě, protože kromě peněz připravují pacienta o šanci být léčen event. vyléčen ve stádiu, kdy je to ještě reálné.

Oskar Andrysek


================================================================
Prof. MUDr. Oskar Andrysek, DrSc. absolvoval studia medicíny na lékařské fakultě Karlovy university v r. 1956. Již během studií pracoval a později učil na téže fakultě biofyziku a po promoci spolu s prof. Z, Dienstbierem začali snad jako prví v Evropě přednášet v rámci všeobecného studia nukleární medicínu / od r, 1959/. Tento obor umožňoval kromě nových klinických vyšetření i výzkum v mnoha oborech klinické i experimentální medicíny. Po doplnění kvalifikace ve vnitřním lékařství, pracoval nejvíce v oborech gastroenterologie a nefrologie a nakonec i onkologie, jak klinicky, tak experimentálně. Pracoval na onkologické klinice Německé akademie věd, přednášel a spolupracoval v evropských centrech, USA a Japonsku. Po listopadu 1989 prošel řadou funkcí a nakonec před 10 lety založil a dodnes pracuje jako primář nemocnice následné péče v Měšicích. Členem společnosti Sisyfos a později i jejího předsednictva se stal především proto, že tato organizace účinně bojuje proti pavědeckým názorům včetně pseudoodborného léčitelství.


Přestávka 10 minut


15.45
prof. Ing. Miroslav Kutílek, Dr.Sc
„Globální oteplování a neplatná hypotéza“


================================================================
Miroslav Kutílek

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A NEPLATNÁ HYPOTÉZA

Osnova přednášky pro Skeptikon 2009

1.SKLENÍKOVÝ EFEKT A SKLENÍKOVÁ HYPOTÉZA
Vzduchová obálka Země obsahuje plyny, které mají schopnost pohlcovat infračervené záření. Protože tím způsobují skleníkový efekt, nazývají se skleníkové plyny. Jsou to vodní pára, metan, oxidy dusíku, ozon a oxid uhličitý CO2. Samotný skleníkový efekt není pouhou hypotézou. Je vědeckým poznatkem. Průměrná teplota Země v situaci bez skleníkového efektu by byla kolem –18oC. Protože existuje vzrůst teploty a zároveň dochází ke vzrůstu koncentrace skleníkových plynů, a především CO2 v období od roku 1850, byl odvozen z klasických znalostí o vlastnostech skleníkových plynů jednoduchý vztah mezi zvyšováním koncentrace CO2 v industriálním období a oteplováním.Vytvořila se tak nová skleníková hypotéza.
Skleníkový efekt (vědecký poznatek) není totožný se skleníkovou hypotézou, která postrádá prověření.


2.FAKTORY ZPŮSOBUJÍCÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY
Kromě skleníkového efektu existuje 7 dalších významných faktorů, které nejen v geologické minulosti, ale také v lidské historii způsobovaly klimatické změny:
- Milankovičovy cykly
- Sluneční aktivita
- Kontinentální drift
- Termohalinová cirkulace
- Skleníkové plyny
- Aerosoly, vulkány, asteroidy
- Vegetační kryt
- Magnetické pole Země

3. PŘÍKLADY, KDY SKLENÍKOVÁ HYPOTÉZA NEBYLA PROKÁZANÁ
- Dansgaard-Oeschger 1470 cykly, Bond 1500 cyklus
- Eemský (R/W) interglaciál
- Nástup Holocénu (Starší Dryas, Mladší Dryas)
- Teplotní oscilace v Holocénu
- Středověká teplá perioda, Mannova hokejka
Popperovský závěr, Kuhnovo paradigma

4. NEPRAVDIVÁ TVRZENÍ IPCC, J. HANSENA, AL GORA a dalších:
Změny obsahu atmosférického CO2 vyvolaly nástup glaciálů a interglaciálů
Současný obsah atmosférického CO2 nemá obdoby
Současná globální teplota je nejvyšší z celého holocénu
Katastrofická rychlost zvyšování teploty nemá v minulosti obdoby
Táním ledovců dojde ke katastrofické potopě
Zvyšování obsahu CO2 v atmosféře a globální oteplování způsobí vysušování půdy a aridizaci
Zvyšování obsahu CO2 v atmosféře a globální oteplování způsobí šíření pouští


5. VĚTŠINA VĚDCŮ SCHVÁLILA HYPOTÉZU ?
Burlaug („Otec zelené revoluce“): Panika, vytvářená oponenty genetického inženýrství, je podobné strašení jako je činnost klimatických panikářů popírajících prospěch ze vzdušného hnojivého efektu CO2 : „Nyní je pro vědu důležitější čelit strachu vyplývajícímu z nevědomosti než produkovat potraviny.“

Proti hypotéze o globálním oteplování způsobeném emisemi skleníkových plynů: 60 amerických vědců z oborů fyziky atmosféry, meteorologie a klimatologie vydalo Statement of Atmospheric Scientists on Greenhouse Warming 27.2 1992.

Heidelberská výzva (Heidelberg Appeal, 1992)

V Lipské deklaraci se 128 významných vědců z celého světa vyslovilo zamítavě ke Kyótské konferenci v prosinci 1997 a v roce 2005.

Oregonskou petici (1998 –2007) podepsalo přes 31.000 občanů, vesměs s vysokoškolským vzděláním, mnozí z nich pracující ve výzkumu a na univerzitách.

V Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change, založeném Sherwoodem B. Idso a jeho syny Keithem a Craigem jsou shromážděny publikace v recenzovaných žurnálech popírajících skleníkovou hypotézu a příp. její části od 686 vědců ze 401 vědeckých institucí ze 40 zemí.

================================================================
Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc vystudoval na Fakultě inženýrského stavitelství ČVUT obor Vodní hospodářství a stavby. Specializoval se na obor půdní hydrologie a půdní fyziky, v rozšíření pak na pedologii. Publikoval několik knih, 3 v angličtině na téma své specializace, dále články v zahraničních impaktovaných žurnálech. Je v penzi, stále ještě členem redakčních rad a šéfredaktorem žurnálu Soil and Tillage Research (Elsevier, IF 1,8). Klimatologií se zabývá v návaznosti na svou specializaci, v nakladatelství Dokořán publikoval v roce 2009 knihu „Racionálně o globálním oteplování“. Je dlouholetým členem Sisyfa.17.00
RNDr. Jiří Grygar, CSc.
„Proč astrologie nefunguje a astronomie ano“


================================================================
Anotace přednášky: Proč astrologie nefunguje, kdežto astronomie ano?

Astrologie má své kořeny ve starověku, když vyšla z latinské zásady:"Post hoc, ergo propter hoc". Už ve středověku byla ostře kritizována zejména katolickými teology a tuto kritiku dovršil počátkem 17. stol. astronom Johannes Kepler. Řada zásadních astronomických námitek proti metodě předpovědí diskvalifikuje astrologii v její schopnosti předvídat budoucnost člověka, měst nebo států. Jde o typickou zcela zkostnatělou pavědu, která je v široké veřejnosti kupodivu stále populární navzdory tomu, že se při konkrétních předpovědích katastrofálně a opakovaně blamuje.

Naproti tomu astronomie se neustále učí z vlastních omylů, jak lze ukázat na jejím bouřlivém rozvoji v novověku, kdy Galileo Galilei v r. 1609 zamířil k nebi poprvé jednoduchý dalekohled a současně s ním Johannes Kepler nalezl zákony, jimiž se řídí pohyb planet ve Sluneční soustavě. To si letos připomínáme Mezinárodním rokem astronomie 2009. Soudobá astronomie důsledně používá kritickou vědeckou metodu zkoumání, jak lze ukázat na postupu při řešení záhady kosmického záření, objeveného již v r. 1912, avšak dosud víceméně neznámého původu. K řešení této otázky byla v letech 1999-2006 zřízena v argentinské pampě obrovitá mezinárodní Observatoř Pierra Augera, na jejímž budování a provozu se významně podílejí čeští fyzikové a astronomové. Bohatý obrazový doprovod vysvětluje způsob, jak observatoř pracuje a zejména, jak se na tomto jedinečném vědeckém projektu podílejí čeští odborníci.

Jiří Grygar


================================================================
RNDr. Jiří Grygar,CSc. studoval fyziku na MU v Brně a astronomii na UK v Praze. V r. 1963 absolvoval vědeckou aspiranturu v Astronomickém ústavu ČSAV v Ondřejově, kde se pak zabýval výzkumem proměnných hvězd. Od r. 1980 pracoval v Laboratoři fyziky nízkých teplot Fyzikálního ústavu ČSAV v Řeži na problematice dálkového průzkumu Země. Od r. 1991 až dosud pracuje v Centru částicové fyziky Fyzikálního ústavu AV ČR v Praze, kde se věnuje částicové astrofyzice. Je zakládajícím členem Sisyfa a členem jeho výboru a od r. 2001 viceprezidentem Evropské rady skeptických organizací (ECSO). Viz též: www.astro.cz/~grygar/


Časy jsou orientační. Po každé přednášce následuje krátká diskuze.
Vstupné dobrovolné. Akce je přístupna široké veřejnosti.


Doprovodný program VI. Skeptikonu „Boskovice 2009“

Příjezd účastníků: Přespolní účastníci mohou přijet do Boskovic již v pátek 19. června 2009 a ubytovat se od cca 17 hod v Domově mládeže při Vyšší odborná škole ekonomické a zdravotnické a Střední škole, Boskovice, Hybešova 53 – přihlášky u p. Pavlů a v ubytovně Turistická ubytovna Minerva (viz mapy.cz: Turistická ubytovna Minerva, Boskovice) Červená zahrada – ul. Dukelská – přihlášky individuálně, tel: 724 696 145, příp. 516 453 012 /omezený počet/
Nocleh možno zajistit od pátku do neděle.

V případě problémů po příjezdu do Boskovic volejte na tel. 724286378 Ing.Pavlů nebo 736771572 Ing.Stránský.

Příchod k hotelu TU Minerva: z nádraží (autobusového i vlakového) asi 30 minut chůzí , možnost místní dopravy linkami č. 260 a 261 – viz inf. tabule, zastávka U Kapličky

Příchod k Domovu mládeže : od nádraží Sokolskou ulicí k poště a pokračovat ve směru

Večer volný program
- doporučuje se večeře Hotel Moravia**** - Lasákův mlýn, Dukelská 77, Tel: 516 454 441-2 , Restaurace Záložna na Masarykově nám.11, tel. 516 454 651 nebo další restaurační zařízení na nebo poblíž náměstí

SOBOTA 20. 6.:

8.30 – 10.00 Snídaně Restaurace Záložna, Masarykovo nám. 11

Možnosti vyžití:

*Koupání Kryté Lázně Boskovice – odbočka z ulice Sušilova
nebo přehrada Křetínka u Letovic

*návštěva Westernové městečko Boskovice – WildWestCity – volné vstupenky pro účastníky Skeptikonu

*Kostel Vísky a relaxační centrum Ohrada – koupání, jízda na koni a stravování

12.00 - 12.30 Oběd Restaurace Záložna, Masarykovo nám.11

Odpoledne: 13-18.00: veřejné přednášky v Kině Panorama, kpt. Jaroše 15

Večer 20.6. od cca 20.00:

Společné posezení u kýty – občerstvení U fotbalového stadiónu, areál Červená zahrada, ul. Dukelská
(10 min. od ubytovny, v případě ubytování na Domově mládeže cca 20 min……)
Pozor !!! S ohledem na zajištění stravy žádáme o potvrzení účasti!!!
Náklady asi 200 Kč na osobu


NEDĚLE 21. 6.:

8.30 – 10.00 Snídaně Restaurace Záložna, Masarykovo nám.11

9.30 -12.00 Procházka Boskovicemi „Židovské město“
- průvodkyně PhDr. H. Janíková . Sraz zájemců v 9.30 před Restaurací Záložna

Návrat domů…

Přihlášky k ubytování (počet noci, počet lidí, pohlaví) : do 12.6. na telefon/mail ing. Pavlů – Domov mládeže . Hotel Minerva, Červená zahrada, tel: 724 696 145, příp. 516 453 012/ omezený počet/- individuálně.

Cena za osobu a noc asi 230 ,- Kč.

UPOZORNĚNÍ

Do 12.6. 2009 zaslat tyto informace :


Na adresu: ing.Pavlu.Karel@seznam.cz , tel. 724 286 398

Jméno:

Příjmení:

Nocleh: z 19/20.6. ano/ne z 20/21.6. ano/ ne

Počet lůžek: Počet lůžek:

Účast na večerním programu v sobotu : ano/ne

Účast na nedělní prohlídce města : ano/ne

Kam dál?

XIII. SKEPTIKON 2016 - Příbram, 20. – 22. května 2016 Zobrazit

XIII. SKEPTIKON 2016 - Příbram, 20. – 22. května 2016

Pořádá Český klub skeptiků SISYFOS Zveme všechny členy a příznivce klubu Informace a návratka Příbr...
Čt 14. 4. 2016 Přečíst
Belgický pacient, facilitovaná komunikace a SKEPP Zobrazit

Belgický pacient, facilitovaná komunikace a SKEPP

Mnohdy nás skeptiky přepadá skepse, když vidíme, s jak malým efektem se setkávají některé naše aktiv...
Út 2. 3. 2010 Přečíst
3. Skeptikon - Letovice, 8. až 10. září 2006 - program a účast Zobrazit

3. Skeptikon - Letovice, 8. až 10. září 2006 - program a účast

Třetí Skeptikon se bude konat ve dnech 8. až 10. září v Letovicích, v Hotelu Koupaliště. Vy, kteří m...
So 27. 5. 2006 Přečíst
Kladno - 10. prosince 2013 Zobrazit

Kladno - 10. prosince 2013

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos REKLAMA (triky, které vás dostanou) Přednáší Ondřej Sedláček,...
Út 3. 12. 2013 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace