HLAVNÍ STRÁNKA ARCHIVU

Český klub skeptiků - Sisyfos (Archiv)
Sisyfos - Czech Skeptics' Club (Archive)

Tyto internetové stránky ČKS Sisyfos již nebudou aktualizovány a budou zachovány
jako skeptický archiv. Navštivte naše nové stránky na http://www.sisyfos.cz

Novinky
e-mailem
Novinky a aktuality
Přednášky v AV ČR
Přednášky v Kladně
Nabídka externích přednášek
Zpravodaj a oběžník
Cena Bludný Balvan
Setkání Skeptikon
Kongresy a konference
Dokumenty a příspěvky členů
On-line skeptická knihovna
Brněnská pobočka
"Druhý břeh"


Nabídka přednášek a témat pro veřejnost

Nabízíme školám, knihovnám a nejrůznějším organizacím skeptické, polemické a vědecko populární přednášky členů Českého klubu skeptiků Sisyfos. Obracejte se e-mailovou zprávou přímo na přednášejícího - podmínky, téma a termín domluvte s ním. U mimopražských zájemců počítáme s proplacením jízdenek. Finanční kompenzace za čas věnovaný dopravě a přednášce je dobrovolná, podle možností objednavatele.1. Prof. MUDr. Oskar Andrýsek (lékař, onkolog)
oskar(DOT)andrysek(AT)atlas(DOT)cz

a/ Léčitelství v onkologii

Léčitel je většinou laik, který léčí nemocné, případně i zdravé ze skutečných i neexistujících nemocí postupy, jejichž princip nemá ani vědecký základ, ani nebyla prokázána jejich účinnost. Pohnutky bývají jak zištné (většina), tak iracionální představy nebo jiné psychické poruchy léčitele.

Onkologie je jedno z živných polí pro tuto činnost pro nechvalnou pověst nádorových chorob a hledání jakékoliv pomoci postiženými. Škodlivost je dána především ztrátou času, který by měl být využit ke skutečnému léčení onemocnění, která mají dnes v nezanedbaných případech více než v polovině případů šanci na trvalé vyléčení.

Do neskutečného počtu metod patří iracionální postupy psychotronické, karikatury jiných fyzikálních sil ozdobené učenými termíny, které současná věda nezná, různé „léky“ skrývající se pod označením potravinových doplňků a další metody provozované jak graduovanými, tak laickými léčiteli.

b/ Jak snížit riziko nádorových onemocnění

Dnes máme k dispozici řadu vědeckých poznatků, vysvětlující příčiny i mechanizmus vzniku nádorových onemocnění. Na vzniku se podílejí jak dědičné faktory, tak působení zevního prostředí, tedy faktory fyzikální i chemické. Přitom je nutno rozlišovat jejich skutečnou závažnost a fámy okolo Temelína nebo i medii nafouklými následky černobylské havárie. Kouření a znečištění atmosféry nejsou pro media tak atraktivní.

Základními přístupy k prevenci je zdravý styl života a stravy, rovnováha duševního a tělesného stavu a účast na onkopreventivních programech našeho zdravotnictví. Mnohem přínosnější pro prevenci těchto onemocnění je optimistický přístup na podkladě základních znalostí o nádorových chorobách a jejich prevenci, než pojídání různých potravinových doplňků (pozor - prodávají se i v lékárnách a bývají označovány jako přípravky proti ...).


2. RNDr. Jiří Grygar (astrofyzik)
grygar(AT)fzu(DOT)cz

Věčně zelené UFO

Zkratka UFO pochází z angličtiny a doslova znamená Neidentifikované létající objekty. Racionální vědecká metoda dává možnost změnit UFO v IFO (Identifikované létající objekty). Tak se to v minulosti podařilo v astronomii s hvězdami, popř. s jasnými meteory (bolidy). Pro fyzikální vysvětlení konkrétního jevu UFO je prvořadě důležité zjistit v lineární míře vzdálenost a rozměry jevu. To se nemůže v principu zdařit osamělému pozorovateli, protože nemá možnost trigonometrického určení vzdáleností a rozměrů. Kombinace pozorování z více stanovišť však zpravidla dá jasnou odpověď, jak lze vidět na příkladech.

Zhruba 95% jevů UFO lze takto objasnit jako astronomické, meteorologické či lidmi vytvořené úkazy. Možnost vysvětlit zbývajících 5% UFO činnostmi mimozemšťanů je pošetilá. Ve skutečnosti jde o ty jevy, kde se nepodařilo určit jejich vzdálenost a rozměry.


3. Doc. RNDr. Čeněk Zlatník (matematik)
zlatnik(AT)fsik(DOT)cvut(DOT)cz

Co je skepticismus, kdo jsou skeptici?

Slova jako „skepse“, „skeptik“ se užívají ve více významech. Zde hovoříme o „skepsi“ či „skepticismu“ ve filosofickém smyslu, jako protikladu k dogmatickému přístupu. Z historie známe více variant skepticismu. Dnes chápeme skeptický přístup (kritické myšlení) pozitivně, především jako základ metod novověké vědy, přičemž jej uplatňujeme (v méně důsledné podobě) rovněž v běžném životě i ve škole. Reakcí na masové šíření iracionality se po roce 1970 utvořilo (zprvu v USA) světové hnutí „nového skepticismu“. K němu se hlásí také Český klub skeptiků SISYFOS (od r.1995) jako občanské sdružení a vědecká společnost s bohatými aktivitami.


4. Prof. MUDr. Jiří Heřt (anatom, lékař)
jiri(DOT)hert(AT)tiscali(DOT)cz

a/ Alternativní versus vědecká medicína:

Alternativní medicínu definujeme jako typ medicíny, založený na jiném paradigmatu (holistickém) než vědecká medicína. Do rámce AM patří metody, jejichž principy odporují vědeckým poznatkům a jejichž účinnost se nepodařilo prokázat standardními vědeckými postupy. Oba typy medicíny se liší v řadě dalších charakteristik, takže představa, že by mohlo dojít k jejich splynutí, je nereálná. Vysvětleny budou jak kořeny vzniku metod alternativní medicíny, tak důvody, proč její obliba ve veřejnosti stále stoupá. Některým pacientům mohou metody AM prostřednictvím placeba přinést úlevu, v jiných případach ale představují značné riziko. Zvláštní oblastí AM v širším slova smyslu jsou metody tzv. tradiční medicíny, které mají racionální jádro a které leží na hranici AM a VM.

b/ Léčitel versus lékař:

Léčitelství je v současném světě značné rozšířené, ale v jednotlivých státech má různý charakter a jinak je legislativě upraveno. Je definováno jako poskytování diagnostiky a terapie chorob osobou bez akademického lékařského vzdělání. Léčitelé používají široké spektrum metod, které patří převážně do oblasti tradiční nebo alternativní medicíny a jen z malé části používají metody vědecké medicíny. Negativa léčby poskytované léčitelem převažují nad pozitivy. Mnohdy představují pro pacienta značné riziko. Podrobně budou popsány nejrozšířenější praktiky léčitelů a na konkrétních příkladech ukázány rozdíly mezi možnostmi lékařské péče a možnostmi léčitele. Základním problémem je nemožnost léčitele dobrat se správné diagnózy, což je nezbytná podmínka pro správnou volbu terapeutické metody. Vztah mezi lékařem a léčitelem může mít různý charakter, od spolupráce až k ostrému odmítání.

c/ Metody alternativní medicíny: akupunktura, homeopatie nebo parapsychologie:

Přednáška se bude detailně zabývat vybranou metodou. Budou popsány, vysvětleny a podrobně analyzovány její základní principy, diagnostické i terapeutické možnosti, bude také popsána historie vzniku metody, rozšíření ve světě i u nás, její přednosti a problémy, vztah k metodám vědecké medicíny i ostatním metodám medicíny alternativní, postoje lékařů, vědeckých společností i státních institucí k této metodě atd. Podrobně budou také analyzovány experimenty i metaanalýzy, které účinnost metody neprokazují, a budou také uvedeny všechny věcné i logické argumenty, svědčící proti účinnosti metody.

d/ Waldorfské školství:

Waldorfské školství vychází z antroposofické nauky R. Steinera, a proto bude nejprve podrobně popsána antroposofie a Steinerovy názory, které budou konfrontovány s vědeckými poznatky. Bude ukázáno, že jde o názory iracionální, spirituální, neodpovídající realitě. Další výklad bude věnován metodám Waldorfské školy, jejímu vzniku a historii jejího rozšiřování i její modernizaci, rozdílům vůči klasické škole a také alternativním metodám školství. Zhodnocena budou udávaná pozitiva a uvedeny kritické výhrady i zkušenosti především německých autorů. Bude ukázáno, že skutečná iracionální podstata Waldorfského školství je jejími propagátory zamlčována nebo zkreslována. Popsána bude současná situace ve světě i u nás i legislativní problémy.

e/ Grafologie:

Grafologie je metoda, která má podle písma určit psychologické vlastnosti a schopnosti osoby. Je nutno ji přísně odlišovat od soudního písmoznalectví, jehož úkolem je identifikace osoby podle písma. Popsána bude historie grafologie a její hlavní typy a školy grafologů. Grafologie je v současné době ve světě na ústupu a přestává se používat při výběru pracovníků do zaměstnání. Bude popsána i historie grafologie v České republice a její současné šíření v její esoterické variantě. Podrobně budou popsány její principy a je zdůvodněno, proč jsou nereálné a proč už z principu nelze určit vlastnosti osobnosti podle písma s dostatečnou přesností. Jsou popsány četné přístupy včetně experimentů, které hodnotí spolehlivost a správnost grafologických popisů. Negativní názor na grafologii dokumentujeme také na základě vlastního pokusu a zkušenosti.


5. Mgr. Hana Vymazalová (egyptoložka)
hana(DOT)vymazalova(AT)ff(DOT)cuni(DOT)cz

Starý Egypt - nejen bloky kamene
Pyramidy dnešníma očima


6. Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný (botanik)
opat(AT)natur(DOT)cuni(DOT)cz

Transgenní rostliny - cizí geny v rostlinách: škodí či prospívají?
Ekologické zemědělství - skutečnost či fikce, naděje či móda?